Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 27 stycznia 2023 19:44

grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

zaprasza

Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia


celem wymiany doświadczeń w procesie wychowania powierzonych im dzieci.

Najbliższe spotkanie 1 lutego 2023 r. o godz. 1030

Zapraszamy Uśmiech

 

Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 27 grudnia 2022 09:19

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że od 1 stycznia 2023 roku wnioski na:

  • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

można będzie składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

 

Więcej: Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

   

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 27 października 2022 09:33

loga - flaga RP - Godło RP

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

– EDYCJA 2023

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz   dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Więcej: Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

   

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 17-21 października 2022 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 14 października 2022 19:56

Plakat - Międzynarodowy Tydzień Mediacji 17-21 października 2022 roku

 

   

Zarządzenie nr 7/2022 - w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2022 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 12 października 2022 22:00

Zarządzenie Nr 7/2022

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2022 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego PCPR w Szydłowcu oraz art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

Zarządzam , co następuje:

§1

Dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Więcej: Zarządzenie nr 7/2022 - w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2022 r. dniem wolnym od pracy

   

Nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk czwartek, 01 września 2022 09:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza uczące się osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022.  W ramach MODUŁU II programu można  otrzymać  pomoc poprzez dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

   

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk poniedziałek, 27 czerwca 2022 16:21

Zarządzenie Nr 6/2022

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie skróconego czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w okresie upałów

Na podstawie § 94 pkt. 2 a, art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 ze zmianami) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz.1650 ze zmianami)

Zarządzam , co następuje:

§1

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują wzrost i utrzymanie się wysokich temperatur powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, bez obowiązku odpracowania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2

Od dnia 28 czerwca 2022 r. do dowołania ustalam czas pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w godzinach od 7.00 do 14.00. W godzinach 14.00-15.30 obsługę interesantów prowadzi wyznaczony do tego pracownik.

§3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń budynku urzędu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

Strona 3 z 35