Aktywny Samorząd 2022

Nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk czwartek, 01 września 2022 09:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza uczące się osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022.  W ramach MODUŁU II programu można  otrzymać  pomoc poprzez dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 

INFORMACJA O DOKUMENTACH I ZAŁĄCZNIKACH WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk poniedziałek, 28 lutego 2022 22:59

Modułu I:

 • WNIOSEK – odpowiedni dla poszczególnych obszarów i zadań
  • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
  • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • oświadczeniem o wysokości miesięcznych dochodów
  • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA - właściwą dla konkretnego obszaru i zadania
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - jeśli jest wymagane ze względu na rodzaj niepełnosprawności i wybrane zadanie

Moduł I

Obszar A Zadanie 1

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R
 • oferta cenowa
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

Obszar A Zadania 2 i 3

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L
 • oferta cenowa
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar A Zadani 4

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L
 • oferta cenowa
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar B Zadania 1 ,3, 4

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające dysfunkcję obu rąk :  osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O: osoba z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności:
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L: osoba z dysfunkcją narządu słuchu
 • oferta cenowa
 • opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar B  Zadanie 2

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar B  Zadanie 5

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy  dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar C  Zadanie 1

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista)
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
 • fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar C  Zadanie 2

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oferta cenowa
 • fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

Obszar C  Zadanie 3

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista)
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

Obszar C  Zadanie 4

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista)
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar C  Zadanie 5

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • oferta cenowa
 • zaświadczenie lekarza  specjalisty ze zgodą na korzystanie z wózka lub skutera
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oferta cenowa
 • fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar D

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie, że dziecko uczęszcza do placówki
 • informacja o poniesionych kosztach (z placówki).

Modułu II:

 • WNIOSEK
 • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
 • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczeniem o wysokości miesięcznych dochodów
 • zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu/kontynuacji edukacji
 • zaświadczenie o zatrudnieniu  wraz z informacją czy pracodawca dofinansowuje nauką
 • skan Karty Dużej Rodziny

Informacja dodatkowa – dokumenty  należy dołączyć  do wniosku w formie:

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącza się  w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Aktywny samorząd w 2022 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 28 lutego 2022 20:53

Aktywny samorząd w 2022 roku

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku.

Aktywny Samorząd logo

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w 2022 roku:

Moduł I

01.03.2022 r. – 31.08.2022 r.

Moduł II

01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. (rok akademicki 2021/2022)

01.09.2022 r. – 10.10.2022 r. (rok akademicki 2022/2023)

Także w 2022 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć
już od dnia 1 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w  systemie SOW z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Więcej: Aktywny samorząd w 2022 roku

   

Załączniki - Aktywny Samorząd 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 28 lutego 2020 22:46

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, będącym załącznikiem do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r.

 

Wnioski do pobrania i oświadczenia

Oświadczenia

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordOświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderOświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenia

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd ruchu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd ruchu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd wzroku

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd wzroku

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordModuł II - zaświadczenie z uczelni

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderModuł II - zaświadczenie z uczelni

Wnioski

Moduł I

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar A1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar A2 lub A3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar A4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar B1 lub B3 lub B4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar B2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar B5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy - wzór nr 9

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy - wzór nr 9

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy - wzór nr 10

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy - wzór nr 10

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar D

Moduł II

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym