Program Opieka Wytchnieniowa

loga - flaga RP - Godło RP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

– EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE –  511 836 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 511 836 ZŁ

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator piątek, 08 marca 2024 15:40

loga - flaga RP - Godło RP

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024
Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 643 398,56  zł

Całkowita wartość zadania – 643 398,56 zł

W dniu 4 marca 2024r. Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego – Anita Gołosz, członek Zarządu Powiatu – Krzysztof Rejczak oraz Skarbnik Powiatu – Dorota Jakubczyk podpisali z Wojewodą Mazowieckim umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”. Autorem wniosku do Wojewody Mazowieckiego oraz koordynatorem realizacji Programu jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu - Maria Michalska.

Więcej: Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach resortowego Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 03 listopada 2023 10:48

Flaga Polski oraz Godło Polski

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024.

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji w/w Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą  w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami, zamieszkujących  razem i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.  Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zaplanowano realizację Programu od 1  stycznia 2024 r. do 21 grudnia 2024r.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy pilny o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
adres:  Szydłowiec ul. Metalowa 7, tel 48 6174714, 15.

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 10 listopada 2023 r.

UWAGA!
Uczestnik programu za usługi nie ponosi odpłatności. Ostateczna weryfikacja uczestników dokonana zostanie po podpisaniu umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.


Więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach resortowego Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

   

Podpisano umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 01 marca 2023 10:48

Flaga Polski oraz Godło Polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”
Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.  
Wartość dofinansowania – 596 942,84 zł – Całkowita wartość zadania – 596 942,84 zł

Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki wraz z Wicestarostą – Anitą Gołosz oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisał z Wojewodą Mazowieckim  umowy na  realizację  Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”. Autorem wniosku do Wojewody Mazowieckiego  oraz koordynatorem realizacji Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu prowadzi nabór osób chętnych do skorzystania z Programu „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2023”. Realizacja programu przewidziana jest w okresie od marca do października 2023r. w dwóch formach:

a) Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

b) Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego.

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, całkowicie zależną , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, tel. 48 6174714

   

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator wtorek, 08 marca 2022 23:07

loga - flaga RP - Godło RP

Powiat Szydłowiecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Szydłowcu ogłasza nabór uczestników  do  resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Głównym celem Programu  jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego.

Pobyt dzienny dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 15 dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Pobyt dzienny może być realizowany w miejscu zamieszkania uczestnika lub w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 240 godzin na osobę.

Pobyt całodobowy dla 18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
i 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Opieka będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 14 dni na osobę.

Opieka całodobowa obejmować będzie w szczególności:

ü  zapewnienie wyżywienia (minimum trzy posiłki dziennie w tym ciepły obiad składający się
z dwóch dań, dostęp do ciepłych napojów – kawa, herbata – przez cały dzień)

ü  zajęcia specjalistyczne (grupowe) np. arteterapia, socjoterapia, muzykoterapia, ludoterapia, filmoterapia, choreoterapia

O zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz stan zdrowia i sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej. W pierwszej kolejności będziemy uwzględniać  potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

- ma niepełnosprawność sprzężoną (orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Metalowa 7, Szydłowiec lub pod numerem telefonu 486174714 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Dyrektor PCPR Szydłowiec
Maria Michalska

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 511 836,00 zł – Całkowita wartość zadania – 511 836,00 zł

   

Zarządzenie 2 POW/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator wtorek, 22 lutego 2022 09:10

Zarządzenie Nr 2 POW/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Szydłowcu

z dnia 21 stycznia 2022 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/02 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnie u i owa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

Na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie nr POW2022-WSZ/02 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

w składzie:

 1. Julian Włodarczyk - przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Wełpa - członek Komisji
 3. Jarosław Basiak - członek Komisji - Przedstawiciel Porozumienia Samorządowo- Gospodarczego

§2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr POW2022-WSZ/02 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1 POW/2022.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: Zarządzenie 2 POW/2022

   

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 16 lutego 2022 10:35

Flaga Polski oraz Godło Polski

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 i Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022. W dniu 15 lutego 2022r. zostały podpisane przez Starostę Szydłowieckiego  - Włodzimierza Górlickiego,  Wicestarostę – Anitę Gołosz i Skarbnika- Dorotę Jakubczyk  umowy  z Wojewodą Mazowieckim na realizację przedmiotowych programów.

 


Więcej: Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

   

Zarządzenie 1 POW/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 lutego 2022 09:10

Zarządzenie Nr 1 POW/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Szydłowcu

z dnia 26 stycznia 2022r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

Na podstawie  art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

w składzie:

 1. Jolanta Pietras – przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Wełpa – członek Komisji
 3. Jarosław Basiak – członek Komisji – Przedstawiciel Porozumienia Samorządowo- Gospodarczego

§ 2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr POW2022-WSZ/01 stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: Zarządzenie 1 POW/2022

   

Zarządzenie 2/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 31 stycznia 2022 14:36

loga - flaga RP - Godło RP

Zarządzenie 2/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 31 stycznia 2022

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

Na podstawie art. 18a ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póżn. zm.) zarządza się co następuje:

 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022.
 2. Informacja o unieważnieniu zostaje upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w Szydłowcu oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Więcej: Zarządzenie 2/2022

   

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator piątek, 14 stycznia 2022 21:55

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022