Program Opieka Wytchnieniowa

loga - flaga RP - Godło RP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

– EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE –  511 836 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 511 836 ZŁ

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator wtorek, 08 marca 2022 23:07

loga - flaga RP - Godło RP

Powiat Szydłowiecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Szydłowcu ogłasza nabór uczestników  do  resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Głównym celem Programu  jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego.

Pobyt dzienny dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 15 dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Pobyt dzienny może być realizowany w miejscu zamieszkania uczestnika lub w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 240 godzin na osobę.

Pobyt całodobowy dla 18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
i 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Opieka będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 14 dni na osobę.

Opieka całodobowa obejmować będzie w szczególności:

ü  zapewnienie wyżywienia (minimum trzy posiłki dziennie w tym ciepły obiad składający się
z dwóch dań, dostęp do ciepłych napojów – kawa, herbata – przez cały dzień)

ü  zajęcia specjalistyczne (grupowe) np. arteterapia, socjoterapia, muzykoterapia, ludoterapia, filmoterapia, choreoterapia

O zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz stan zdrowia i sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej. W pierwszej kolejności będziemy uwzględniać  potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

- ma niepełnosprawność sprzężoną (orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Metalowa 7, Szydłowiec lub pod numerem telefonu 486174714 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Dyrektor PCPR Szydłowiec
Maria Michalska

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 511 836,00 zł – Całkowita wartość zadania – 511 836,00 zł

 

Zarządzenie 2 POW/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator wtorek, 22 lutego 2022 09:10

Zarządzenie Nr 2 POW/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Szydłowcu

z dnia 21 stycznia 2022 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/02 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnie u i owa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

Na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie nr POW2022-WSZ/02 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

w składzie:

 1. Julian Włodarczyk - przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Wełpa - członek Komisji
 3. Jarosław Basiak - członek Komisji - Przedstawiciel Porozumienia Samorządowo- Gospodarczego

§2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr POW2022-WSZ/02 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1 POW/2022.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: Zarządzenie 2 POW/2022

   

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 16 lutego 2022 10:35

Flaga Polski oraz Godło Polski

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 i Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022. W dniu 15 lutego 2022r. zostały podpisane przez Starostę Szydłowieckiego  - Włodzimierza Górlickiego,  Wicestarostę – Anitę Gołosz i Skarbnika- Dorotę Jakubczyk  umowy  z Wojewodą Mazowieckim na realizację przedmiotowych programów.

 


Więcej: Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

   

Zarządzenie 1 POW/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 lutego 2022 09:10

Zarządzenie Nr 1 POW/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Szydłowcu

z dnia 26 stycznia 2022r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

Na podstawie  art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

w składzie:

 1. Jolanta Pietras – przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Wełpa – członek Komisji
 3. Jarosław Basiak – członek Komisji – Przedstawiciel Porozumienia Samorządowo- Gospodarczego

§ 2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr POW2022-WSZ/01 stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: Zarządzenie 1 POW/2022

   

Zarządzenie 2/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 31 stycznia 2022 14:36

loga - flaga RP - Godło RP

Zarządzenie 2/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 31 stycznia 2022

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

Na podstawie art. 18a ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póżn. zm.) zarządza się co następuje:

 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022.
 2. Informacja o unieważnieniu zostaje upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w Szydłowcu oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Więcej: Zarządzenie 2/2022

   

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Wpisany przez Administrator piątek, 14 stycznia 2022 21:55

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022