Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2024 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Loga PFRON + Antywny Samorząd

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Dokumenty do wniosku:

 

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
 • oferta cenowa wraz ze specyfikacją,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • dowód rejestracyjny pojazdu objętego wnioskiem
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 lub 3

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

Dokumenty do wniosku

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • oferta cenowa wraz z harmonogramem kursu,
 • w przypadku dysfunkcji narządu słuchu (Zadanie A3) zaświadczenie lekarskie (specjalista) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do wniosku
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L,
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie dot. konieczności korzystania z usług tłumacza języka migowego (w przypadku wniosku Obszar A zadanie nr 3),
 • oferta cenowa bądź faktura proforma przedstawiająca planowane koszty kursu oraz usług tłumacza języka migowego lub faktury VAT oraz inne dokumenty księgowe dokumentujące koszty kursu, egzaminów oraz usług tłumacza języka migowego poniesione w okresie do 1 80 dni przed dniem złożenia wniosku
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

Dokumenty do wniosku:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
 • oferta cenowa wraz ze specyfikacją,
 • dowód rejestracyjny pojazdu objętego wnioskiem
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 lub 3 lub 4

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku);

Dokumenty do wniosku:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie potwierdzające dysfunkcję obu rąk,
 • osoba z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczenie o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O,
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • oferta cenowa wraz ze specyfikacją,
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Moduł I, Obszar B, Zadanie 2 -dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Dokumenty do wniosku:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • oferta cenowa wraz z harmonogramem oraz opisem szkolenia,
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Moduł I, Obszar B, Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Dokumenty do wniosku:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Dokumenty do wniosku:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie niezależne oferty wraz ze specyfikacją (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • zlecenie na zaopatrzenie (wymagane dla Wnioskodawców niezatrudnionych ani nie uczących się)
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Dokumenty do wniosku:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • oferta cenowa,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Dokumenty do wniosku:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (jeśli dotyczy),
 • klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie o dochodach
 • zaświadczenie lekarskie,
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Dokumenty do wniosku:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista)
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

Dokumenty do wniosku:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista)
 • oferta cenowa wraz ze specyfikacją,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar D

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Dokumenty do wniosku:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • potwierdzenie pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu,
 • zaświadczenie od pracodawcy,
 • informacja o poniesionych kosztach (z placówki).

Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym -  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

Dokumenty do wniosku:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o dochodach
 • informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni - jeśli dotyczy),
 • fakultatywnie: zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią),
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie.