Nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023 – MODUŁ II

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza uczące się osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023.  W ramach MODUŁU II programu można  otrzymać  pomoc poprzez dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  • w szkole policealnej
  • w kolegium
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W ramach programu można uzyskać

  • Opłatę za naukę (czesne)
  • Dodatek do pokrycia kosztów kształcenia
  • Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Nabór wniosków w semestrze 2023/2024 trwa od  1 września do 10 października 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych warunków dofinansowania  można uzyskać  z dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku dostępnego na stronie PCPR w Szydłowcu lub na stronie PFRON.

Zapraszamy i zachęcamy

osoby, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w programie „Aktywny Samorząd” do składania wniosków w formie elektronicznej.  Link do strony: https://sow.pfron.org.pl/. Wymagane załączniki (zaświadczenie z uczelni, oświadczenie o dochodach itd.) należy pobrać i w formie skanu dołączyć do wniosku poprzez platformę SOW.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce „Aktywny Samorząd 2023” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.