Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zarządzenie Nr 6/2022

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie skróconego czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w okresie upałów

Na podstawie § 94 pkt. 2 a, art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 ze zmianami) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz.1650 ze zmianami)

Zarządzam , co następuje:

§1

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują wzrost i utrzymanie się wysokich temperatur powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, bez obowiązku odpracowania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2

Od dnia 28 czerwca 2022 r. do dowołania ustalam czas pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w godzinach od 7.00 do 14.00. W godzinach 14.00-15.30 obsługę interesantów prowadzi wyznaczony do tego pracownik.

§3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń budynku urzędu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.