Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

 

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/01 na realizację zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Komisji Otwartego Konkursu Ofert.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać do dnia 24 stycznia 2022 roku do godz. 9:00, osobiście lub listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

26-500 Szydłowiec, pl. Metalowa 7

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, nie data stempla pocztowego.

Zarządzenie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu dotyczące powołania komisji konkursowej będzie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w Szydłowcu oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

Szydłowiec 17 stycznia 2021

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022
Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.
Wartość dofinansowania – 511 836,00 zł – Całkowita wartość zadania – 511 836,00 zł

 


[PDF] - Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

[PDF] - skan - Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

[DOCX] - Formularz zgłoszeniowy członka komisji

[PDF] - Formularz zgłoszeniowy członka komisji