ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 w ramach realizowanego projektu systemowego "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na szkolenia zawodowe dla 27 Beneficjentów Ostatecznych projektu w tym: telepraca dla 15 osób; komputerowy rozszerzony dla 1 osoby; grafika komputerowa i projektowanie dla 1 osoby; korepetycje z matematyki dla 1 osoby; obsługa wózków widłowych dla 2 osób; florystyka dla 5 osób; prawo jazdy kat B dla 2 osób.
 2. Przedmiot zamówienia: szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe - , komputerowy rozszerzony, grafika komputerowa i projektowanie, korepetycje z matematyki, obsługa wózków widłowych, florystyka, prawo jazdy kat. B.
 3. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2012r.-15.12.2012r.
 4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania /
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
  Wymagania dotyczące kursu:
  • zapewnienie materiałów szkoleniowych,
  • opłacenie pomocy dydaktycznych, które przechodzą na własność Beneficjentów Ostatecznych projektu,
  • opłacenie kosztów przejazdu na zajęcia teoretyczne,
  • umożliwienie eksponowania LOGO realizowanego projektu w miejscu i czasie prowadzenia zajęć teoretycznych,
  • Instytucja szkoląca będzie zobowiązana wszelką dokumentację opatrzyć odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrzeć informację o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przestrzegać zasad promocji Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie www.efs.gov.pl (Promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013),
  • ubezpieczenia uczestników,
  • zapewnienie posiłku w czasie zajęć, ciepły posiłek w czasie zajęć trwających powyżej 6 godzin, serwis kawowy w czasie zajęć trwających 4 godziny,
  • Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
   a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
   b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia,
   c) sprawdzenia efektów kształcenia,
   d) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów szkolenia do dnia 31.12.2020 r.
   e) Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu zajęć uzgodnionego z zamawiającym przed podpisaniem umowy.

  Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wraz z oświadczeniem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, że wskazana w dokumencie sytuacja prawna nie uległa zmianie,
  • opis przedmiotu zamówienia wg załączonej oferty.
 6. Sposób przygotowania oferty .
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" ( zał.nr.3).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na kursy zawodowe".
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.14
  Ofertę złożyć należy do dnia 12 października 2012r. Godz. 13.00

Załącznik nr 3 - OFERTA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego