Wigilijne spotkanie Klubu Lidera

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Loga FEPR RP MSP UEEFS

TERAZ TY!17 grudnia 2019r. beneficjenci projektu TERAZ TY! dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestniczyli w spotkaniu Wigilijnym w ramach cotygodniowych Klubu Lidera . Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Każdy z uczestników mógł podzielić się samodzielnie przygotowaną potrawą.