WYNIK Postępowania Przetargowego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych została uznana oferta złożona przez Fundację Sportu Zdrowia i Turystyki EST z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 15/43. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego a jednocześnie jest to jedyna ważna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wykonawca otrzymał 100 pkt.

Wynik postępowania przetargowego - PCPR.8114.8.2012

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego