zaproszenie do udziału w projekcie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 stycznia 2017r. realizuje projekt  systemowy  „CZAS NA ZMIANY” dofinansowywany  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach: od 01.01.2017r. do 30 .11.2017r. oraz od 01.11.2017r. do 30.09.2018r.

Całkowita wartość projektu 540 973,33 w tym:

  • 432 778,66 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 108 194,67 zł - wkład własny Powiatu Szydłowieckiego 

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu „Czas na zmiany” niepracujące osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, będące w wieku aktywności zawodowej (w wieku 18-60 lat), oraz młode osoby (w wieku 15-25 lat) opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze zamieszkujące na terenie powiatu szydłowieckiego.

Projekt  oferuje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno -szkoleniowym obejmującym:

  • wsparcie rozwojowe i tutoring
  • poradnictwo psychologiczne
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • szkolenie pierwszej pomocy
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
  • aktywizację społeczno-zdrowotną, w tym uczestnictwo w Klubie Lidera, arteterapię i zajęcia rehabilitacyjno-sportowe i edukacji prozdrowotnej
  • warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi
  • wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne do siedziby PCPR przy ul. Metalowej 7 w Szydłowcu w poniedziałek 6 listopada 2017 r.  o godzinie 13.00.