Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej i społecznej uczestników projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Wspólny Słownik Zamówień : CPV

80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
80.56.20.00-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

63.51.10.00-4 Organizacja wycieczek


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej i społecznej uczestników projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Zamówienie obejmuje realizację czterech wyodrębnionych Zadań:
Zadanie 1
Nazwa usługi wyjazd integracyjny oraz szkolenie Pierwszej pomocy z certyfikatem międzynarodowym realizowane w trybie WYJAZDOWYM dla 8 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do 25 lat będących uczestnikami projektu Inwestuję w lepszą przyszłość wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
Zadanie 2
Nazwa usługi: Wyjazd integracyjno - szkoleniowy dla 25 osób z rodzin zastępczych będących uczestnikami projektu Inwestuję w lepszą przyszłość oraz ich bezpośredniego otoczenia wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Zajęcia wyjazdowe dla rodzin zastępczych obejmujące doradztwo i wsparcie rozwojowe (coaching), zajęcia indywidualne z psychologiem, warsztaty umiejętności pedagogicznych, warsztaty prowadzone przez mediatora rodzin, szkolenie pierwszej pomocy oraz pracę koordynatora rodzin zastępczych. W ramach tego działania przewiduje się także zastosowanie działań wspierających w/w instrumenty aktywnej integracji tj. sfinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu oraz posiłki i zakwaterowanie uczestników szkoleń wyjazdowych.
Zadanie 3
Nazwa usługi szkolenie Pierwszej pomocy z certyfikatem międzynarodowym realizowane w trybie WYJAZDOWYM dla 21 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu Inwestuję w lepszą przyszłość , wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu.
Zadanie 4
Nazwa usługi szkolenie Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych realizowane w trybie STACJONARNYM dla 8 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do 25 lat oraz 21 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość, wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II i III SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oraz nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin realizacji:

Zadanie 1: 14 sierpnia - 23 sierpnia 2012r.
Zadanie 2: 27 sierpnia - 31 sierpnia 2012r.
Zadanie 3: 19 września - 22 września 2012r.
Zadanie 4: 15 października - 19 października 2012r.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
mgr Maria Michalska tel. 790150430
mgr Agnieszka Bracha tel/fax. 048 617 47 13, 48 617 47 14Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego -Sekretariat .
Termin składania ofert upływa dnia:
2.08.2012r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia:
2.08.2012 o godzinie 10.30
w siedzibie Zamawiającego

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p oraz muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1. 2) mogą oni spełniać łącznie co oznacza że dokumenty muszą być złożone przez co najmniej jednego z nich, natomiast brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 1.1 ) musi wykazać każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. sporządzonego w oparciu o załącznik nr 3a SIWZ,
b) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. - sporządzonego w oparciu o załącznik Nr 3 SIWZ.
2) w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zobowiązany jest wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
co najmniej jedną usługę polegającej na zorganizowaniu szkoleń z zakresu Treningów Kompetencji i Umiejętności Społecznych oraz co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu szkoleń pierwszej pomocy oraz co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego i integracyjno-szkoleniowego dla min. 25 osób. Uwaga: Zamawiający uzna również za spełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku w przypadku gdy wykonawca wykaże że wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu szkolenia wyjazdowego o charakterze integracyjno- szkoleniowym dla min. 25 osób obejmującego szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje).
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że:
a) do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
a.1) Instruktor Pierwszej Pomocy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu udzielenia pierwszej pomocy,
uprawnienia do przeprowadzania kursów z zakresu pierwszej pomocy i wydawania certyfikatów międzynarodowych.
a.2) Psycholog - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
wykształcenie wyższe psychologiczne
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu doradztwa i wsparcia rozwojowego
a.3) Pedagog - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
wykształcenie wyższe pedagogiczne
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu doradztwa i wsparcia rozwojowegoa.4) Koordynator Rodzin Zastępczych - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
wykształcenie wyższe
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu doradztwa i wsparcia rozwojowego
a.5) Coach - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
wykształcenie wyższe
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu doradztwa i wsparcia rozwojowego
Powyższy skład zespołu osobowego jest zespołem podstawowym (kluczowym). Wykonawca przygotowując ofertę musi uwzględnić równie zapisy i wymagania przedstawione w części III niniejszej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SIWZ wraz informacjami o w/w osobach zawierającymi dane potwierdzające stawiane warunki wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami..
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 2 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia odrębnych oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca składający odrębne oświadczenie spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu) Powyższe oświadczenie winno zostać złożone w formie oryginału.
4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. z 2009r.Nr 226. poz.1817) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a) w pkt. 1.1).a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - stosownie do treści art. 24 ust.1. pkt 2) u.p.z.p.,

2) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2.3) stosuje się odpowiednio.
3) Dokumenty o których mowa w pkt. 2.1)a) lit.a1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, wg zasady: "spełnia - nie spełnia".
Wadium: w niniejszym postępowaniu wadium nie jest przewidziane

Kryteria oceny ofert: - najniższa cena 100 %
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2012r.

Załącznik:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór Umowy
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Upoważnienie
Załącznik nr 3 - Odwołanie upoważnienia

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego