Oferta pracy dla psychologa

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


1. Warunki współpracy:

umowa - zlecenie,
liczba godzin objęta zleceniem – 8 godz./ miesiąc.
zakres obowiązków: poradnictwo rodzinne obejmujące szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.


2. Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe
 • min 3 - letnie doświadczenie zawodowe,
 • bardzo dobra komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych


3. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z realizacją w/w zadania
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • dyspozycyjność


4. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia oferty.


Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu (sekretariat), ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, z dopiskiem "Psycholog” w terminie do dnia 30.09.2011 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego