ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla dwóch osób

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 


1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 w ramach realizowanego projektu systemowego "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 2 Beneficjentów Ostatecznych projektu.


2. Przedmiot zamówienia: Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla dwóch osób.


3. Termin realizacji zamówienia: 03.10.2011r.-15.12.2011r.


4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania /


5. Inne istotne warunki zamówienia:
Wymagania dotyczące kursu:

 • zapewnienie materiałów szkoleniowych,
 • opłacenie pomocy dydaktycznych, które przechodzą na własność Beneficjentów Ostatecznych projektu,
 • opłacenie kosztów przejazdu na zajęcia teoretyczne,
 • umożliwienie eksponowania LOGO realizowanego projektu w miejscu i czasie prowadzenia zajęć teoretycznych,
 • Instytucja szkoląca będzie zobowiązana wszelką dokumentację opatrzyć odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrzeć informację o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przestrzegać zasad promocji Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie www.efs.gov.pl (Promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013),
 • ubezpieczenia uczestników,
 • zapewnienie posiłku w czasie zajęć, ciepły posiłek w czasie zajęć trwających powyżej 6 godzin, serwis kawowy w czasie zajęć trwających 4 godziny,
 • Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:

 • a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
 • rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia,
 • sprawdzenia efektów kształcenia,
 • Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów szkolenia do dnia 31.12.2021 r.
 • Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu zajęć uzgodnionego z zamawiającym przed podpisaniem umowy.

 

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

 • zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • opis przedmiotu zamówienia wg załączonej oferty.6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" ( zał.nr.3).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej".
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.14


7. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę złożyć należy do dnia 30 września 2011r. godz. 14.00


Załącznik:
Załącznik nr 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego