Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Świadczenie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole.

Świadczenie dobry start przysługuje także na dziecko umieszczone w domu dziecka, czyli w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wniosek na takie dziecko składa dyrektor placówki w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na siedzibę kierowanej przez niego instytucji.

 

Ikona PDF Wniosek Dobry Start

 

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7.

 

 

Materiały informacyjne: [LINK] - www.mpips.gov.pl

Źródło: informacji: [LINK] - www.mpips.gov.pl