Ogłoszenie - Zaproszenie do współpracy Doradce Psychospołecznego ds. Psychodietetyki, Wizerunku i Motywacji

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 


1. Warunki współpracy:

umowa o dzieło,
liczba godzin objęta zleceniem - 120 godz.
zakres obowiązków: przeprowadzenie po 60 godzin doradztwa psychospołecznego dla wychowanków rodzin zastępczych oraz dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" obejmującego szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie psychodietetyki, motywacji i wizerunku: analiza sposobu życia, badania lekarskie, analiza przyczyn żywieniowych, które mają wpływ na zdrowie i wygląd; doradztwo i opracowanie sposobów poprawnego postępowania obejmującego aktywność fizyczną, odżywianie, dbanie o zdrowie i wizerunek, motywacja i stymulowanie do automotywacji; przeprowadzane w trybie miejscowym i wyjazdowym


2. Wymagane kwalifikacje:

 • - wykształcenie wyższe
 • - potwierdzone dyplomem kwalifikacje w zakresie psychodietetyki
 • - bardzo dobra komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi
 • - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych


3. Wymagania dodatkowe:

 • - znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów systemowych współfinansowanych z Unii Europejskiej
 • - dobra organizacja pracy
 • - odpowiedzialność
 • - dyspozycyjność


4. Wymagane dokumenty:

 • - CV
 • - kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • - oświadczenie dot. zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL i innych projektach stanowiące zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 • - oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • - zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia oferty.


Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu (sekretariat), ul. Metalowa7, 26-500 Szydłowiec, z dopiskiem "DORADCA PSYCHOSPOŁECZNY" w terminie do dnia 20.06.2011 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Druk oświadczenia zał. Nr 1 można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowiec (sekretariat) lub wydrukować ze strony WWW.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginały dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu 3 dniu od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Załącznik:
Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie DOC (Word) Załącznik nr 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego