REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANY ”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANY ”

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie „CZAS NA ZMIANY ”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 2. Projekt w trybie pozakonkursowym „CZAS NA ZMIANY” realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

 

 

§ 2 Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. PCPR- rozumie się przez to Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7.
 2. Projekcie - rozumie się przez to Projekt „CZAS NA ZMIANY”.
 3. Pracownik projektu - osoba zaangażowana do realizacji działań, która osobiście wykonuje zadania w ramach Projektu.
 4. Procesie rekrutacji - rozumie się przez to prowadzone postępowanie w sprawie przyjęcia określonej osoby spełniającej warunki udziału w Projekcie.
 5. Uczestniku - rozumie się przez to osobę, która spełnia wymogi określone w dokumentach programowych/wytycznych oraz w niniejszym Regulaminie oraz zadeklarowała chęć uczestnictwa w Projekcie i została zakwalifikowana do udziału w nim.
 6. Osobie niepełnosprawnej - rozumie się przez to osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 2. Uczestnik Projektu nie może korzystać z tego samego typu wsparcia, które uzyskuje w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywieniowa.
 3. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn zamieszkujących na terenie powiatu Szydłowieckiego .
 4. Uczestnikiem projektu może być osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniająca poniższe przesłanki:
 • korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (preferowany stopień umiarkowany lub znaczny)
 • nie pracująca i nie ucząca się
 • jest w wieku aktywności zawodowej
 1. Poniższe przesłanki nie dotyczą osób będących lub opuszczających pieczę zastępczą, wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zamieszkujących na terenie powiatu Szydłowieckiego.
 2. Narzędzia aktywnej integracji w okresie realizacji projektu:

Indywidualnie opracowana ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej opartej na kontrakcie socjalnym składająca się z bloków usług aktywnej integracji o charakterze:

1)      Społecznym

2)      Zdrowotnym

3)      Zawodowym

 1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
 • udziału we wszystkich formach realizacji projektu,
 • realizacji zaplanowanej ścieżki reintegracji,
 • podjęcia działań w zakresie efektywności społeczno-zatrudnieniowej i zatrudnieniowej,
 • poddaniu się ankiecie ewaluacyjnej w ciągu 4 tygodni i potem 3 miesięcy po zakończeniu udziału,
 • dostarczenia niezbędnych dokumentów na uzasadnione żądanie pracownika socjalnego ( kserokopii umowy o pracę, zaświadczenia z Urzędu Pracy itp.)

 

§ 4 Procedury rekrutacji

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w dwóch edycjach w styczniu- lutym 2017 i listopadzie- grudniu 2017r.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez informowanie o projekcie klientów przez pracowników PCPR, spotkania informacyjno-rekrutacyjne dotyczące projektu, informację w prasie i na stronie internetowej.
 3. Rekrutacja ma na celu wyłonienie 39 uczestników/uczestniczek Projektu, w tym min. 25 osób z niepełnosprawnościami oraz 23 kobiet i 16 mężczyzn.
 4. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

Etap I

Poinformowanie kandydata/kandydatki na uczestnika projektu o zaplanowanych działaniach w ramach projektu. Zorganizowanie spotkań promocyjno-rekrutacyjnych mających na celu upowszechnianie informacji o finansowaniu projektu, zapoznanie kandydatów m.in. z działaniami zaplanowanymi w ramach projektu.

Etap II

a)         złożenie i podpisanie Ankiety Rekrutacyjnej przez potencjalnych uczestników oraz innych niezbędnych dokumentów.

b)        od kandydatów przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione i złożone na właściwych formularzach dokumenty, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu.

Etap III

a)       Kwalifikacja nastąpi na podstawie analizy następujących kryteriów:

 • spełnienia warunków formalnych do uczestnictwa w projekcie zawartych w §3 ust. 4,
 • indywidualnych spotkań kwalifikacyjnych,
 • spełniania kryteriów merytorycznych opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu .

b)      Proces kwalifikacji przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego i dyrektora PCPR.

c)       Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowane przez pracownika socjalnego. W dniu otrzymania pierwszego wsparcia podpiszą deklaracje uczestnictwa.

d)      Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane do udziału w projekcie w chwili, gdy pojawi się taka możliwość.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu „CZAS NA ZMIANY”, oraz na stronie internetowej projektu.
 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zalecenia.
 4. Wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.
 5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.
 6. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje dyrektor PCPR – koordynator projektu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do dnia 01.01.2017r.

Załączniki do Regulaminu:

 1. [PDF] - Kryteria merytoryczne udziału w projekcie „CZAS NA ZMIANY”