Rodziny zastępcze

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Rodzina taka pełni funkcję rodziców zastępczych bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 

 1. Rodzina zastępcza
  1. Spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dziecka),
  2. Niezawodowa (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
  3. Zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).
 2. Rodzinny dom dziecka (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie w tym:

 1. Traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. Zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. Zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. Zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 5. Zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 6. Zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencja w życie prywatne dziecka,
 7. Umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Uwaga!

Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej skutkuje przeniesieniem na opiekunów zastępczych tylko bieżącej pieczy (codziennej opieki i wychowania) nad dzieckiem, natomiast reprezentowanie ustawowe, czyli podejmowanie względem dziecka wszystkich istotnych decyzji życiowych nadal należy do rodziców naturalnych. Podejmując się roli rodzica zastępczego trzeba o tym koniecznie pamiętać. Rodzice zastępczy w zastępstwie rodziców biologicznych sprawują bieżącą opiekę nad dzieckiem.
Pełnienie funkcji rodzinny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 

 1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu  ul. Metalowa 7  tel. 48 6174713,14

Świadczenia dla rodzin zastępczych
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota:

 1. 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 2. 1000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa jest zatrudniana w ramach zadaniowego czasu pracy (umowy-zlecenia). Rodzicowi zastępczemu oraz prowadzącemu/prowadzącej rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600,00 zł miesięcznie.

Świadczenie dla rodzin zastępczych wypłaca się na podstawie decyzji administracyjnej.


Szczegółowe zasady udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz 887 z poźn. zm).

Jeżeli chcecie zostać rodziną zastępczą to:

 1. omówcie plan przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną decyzje podejmijcie wspólnie,
 2. zastanówcie się, jakie są motywacje dziecka,
 3. skontaktujcie się z doświadczoną rodziną zastępczą,
 4. zgłoście się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, gdzie otrzymacie wyczerpujące informacje na wszystkie nurtujące was pytania związane z zostaniem rodziną zastępczą,
 5. po takim spotkaniu podejmiecie decyzję czy chcecie wziąć udział w szkoleniu,
 6. po ukończonym szkoleniu i otrzymaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaproponują umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
 7. ostateczną decyzję o ustanowieniu rodziny zastępczej podejmie Sąd Rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Dlaczego potrzebne jest to szkolenie?

Opieka zastępcza to nie to samo co bycie rodzicem dla własnego dziecka. Szkolenie dostarczy Państwu wszelkich informacji niezbędnych dla świadomego podjęcia decyzji czy rodzinna piecza zastępcza to rzeczywiście najlepszy wybór pomocy dzieciom pozostawionym. Szkolenie kandydatów będzie prowadzone wg programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Każde szkolenie jest prowadzone w czasie najbardziej dogodnym dla wszystkich uczestników.

Zanim otrzymacie Państwo zaświadczenie kwalifikacyjne trenerzy muszą być w pełni przekonani, że jesteście Państwo świadomi podejmowanej decyzji oraz posiadacie wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodziny, które nie sprostają tym wymaganiom mogą jedynie otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu nie uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Codzienność rodzicielstwa zastępczego to nieustanna troska, żmudna praca nad każdym dzieckiem w celu zrekompensowania mu wszystkich jego problemów i trudnych doświadczeń z przeszłości. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu szydłowieckiego powołano  Zespół ds. pieczy zastępczej, który zapewnia wsparcie rodzinom zastępczym poprzez poradnictwo i szkolenia specjalistyczne, grupy wsparcia, a także wspiera rodziny zastępcze w pełnieniu funkcji wychowawczej i opiekuńczej oraz rozwiązania problemów pedagogicznych z dziećmi (opieka psychologiczna i pedagogiczna w miejscu zamieszkania rodziny, warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, wyjazdy integracyjne, warsztaty specjalistyczne dla rodziców zastępczych i inne).
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 6. Udzielenia wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 7. Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, prowadzi nabór kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe.

Informacja dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Przebieg procesu kwalifikowania kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:
  1. Zgłoszenie kandydatów - osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się do PCPR osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu celem uzyskania ogólnych informacji.
  2. Wstępna rozmowa - odbywa się w obecności, pracownika Zespołu d/s Pieczy Zastępczej, który będzie spotykał się z kandydatami w trakcie całej procedury.
   W trakcie rozmowy pracownik zapoznaje się z kandydatami, informuje o obowiązującej procedurze oraz warunkach, jakie winni spełniać kandydaci, przedstawia wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć. Kandydaci zachęcani są do podjęcia procedury, ale są także informowani o trudach, jakie wiążą się z podjęciem tej roli.
  3. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest pisemny wniosek kandydatów złożony do PCPR wraz z uzasadnieniem, wypełnienie formularza zgłoszeniowego otrzymanego z PCPR wraz z załącznikami, akceptacja procedury oraz podpisanie zgody o udostępnienie danych osobowych.
  4. Wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć: (dotyczy obojga małżonków):
   • zaświadczenia lekarskie - o stanie zdrowia ogólnego zawierające zapis brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem;
   • kopie dowodów osobistych,
   • zaświadczenia o dochodach,
   • odpis aktu małżeństwa) lub odpis aktu urodzenia - osoby samotne (wyciągi aktualne),
   • potwierdzenie zameldowania, potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu,
   • życiorysy indywidualne kandydatów,
   • zaświadczenie o niekaralności kandydatów,
   • mile widziana opinia z miejsca pracy.
  5. Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem dotycząca motywacji kandydatów, ich doświadczenia w opiece nad dziećmi. Rozmowa ma też na celu rozpoznanie możliwości, jakie mogą zaoferować dziecku/dzieciom kandydaci. Dotyczy też oczekiwań kandydatów, co do wieku i płci dziecka.
  6. Badanie psychologiczne - jest to indywidualne spotkanie z kandydatami. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne określające predyspozycje psychiczne osobowościowe i kompetencje wychowawcze kandydatów.
  7. Szkolenie kandydatów (60-godz) oraz odbycie 10-godz praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej - obowiązkowe, uczestniczą w nim kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych przez PCPR informacji uzyskali wstępną kwalifikację. Spotkania szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową w trakcie kilku spotkań. Termin pierwszego spotkania grupowego jest ustalony przez pracowników PCPR, o czym kandydaci są poinformowani. Terminy kolejnych spotkań ustalane są wspólnie w grupie i uwzględniają oczekiwania możliwości grupy.
  8. Wizyta w domu - ma na celu bliższe poznanie kandydatów, osób wspólnie zamieszkujących, ewentualnie dzieci. W trakcie wizyty odbywa się rozmowa z członkami rodziny. Ich poparcie i akceptacja oraz otwartość na przyjęcie nowego członka rodziny daje szansę na możliwość wzrastania przyjętego dziecka w dobrej i serdecznej atmosferze. Ważną częścią wizyty jest ustalenie warunków bezpieczeństwa i możliwości sprawowania prawidłowej opieki nad przyjętym dzieckiem.
  9. Kwalifikacja - po zakończeniu szkolenia, złożeniu dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa i pedagoga dokonuje się kwalifikacji kandydatów. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi przedstawiciel pcpr, psycholog, pedagog lub inne osoby stosownie do sytuacji. W trakcie spotkania kwalifikacyjnego kandydaci potwierdzają możliwości przyjęcia dziecka, ich wieku, określane w trakcie wcześniejszych rozmów z psychologiem lub pedagogiem. Określają też swoją otwartość na ewentualne deficyty zdrowotne dziecka.
  10. Okres oczekiwania na dziecko - dane kandydatów po zakwalifikowaniu umieszczane są w rejestrze osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Kandydaci oczekują na propozycję opieki nad dzieckiem bezpośrednio z rodziny biologicznej lub mogą być rodziną zaprzyjaźnioną dla dziecka z placówki.
  11. Informacja o dziecku - kandydaci mają prawo do uzyskania wszelkich informacji o dziecku, jakie posiada PCPR na podstawie zebranych dokumentów. Są to dane na temat dziecka - jego wieku stanu zdrowia, rozwoju psychofizycznego, intelektualnego oraz na temat sytuacji jego rodziców biologicznych czy rodzeństwa.
  12. Procedura sądowa:
   • Rodzina zastępcza ustanawiana jest przez sąd rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, po wcześniejszym złożeniu wniosku o ustanowienie rodziny zastępczej dla konkretnego dziecka /dzieci, wraz z wymaganą dokumentacją
   • po złożeniu wniosku w sądzie kandydaci oczekują na wyznaczenie terminu rozprawy lub na umieszczenie dziecka w trybie zarządzenia tymczasowego.

Wszelkich informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej
udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ul. Metalowa 7
tel 48 617 47 13, 14, 15

Niemowle trzymające palec dorosłego

Rodzina zastępcza zapewnia tymczasową lub stałą opiekę i wychowanie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. W wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Rodzina taka pełni funkcję rodziców zastępczych bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) Rodzina zastępcza

a) Spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dziecka),

b) Niezawodowa (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),

c) Zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).

2) Rodzinny dom dziecka (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę
i wychowanie w tym:

 1. Traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. Zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. Zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. Zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 5. Zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 6. Zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencja w życie prywatne dziecka,
 7. Umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Uwaga!

Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej skutkuje przeniesieniem na opiekunów zastępczych tylko bieżącej pieczy (codziennej opieki i wychowania) nad dzieckiem, natomiast reprezentowanie ustawowe, czyli podejmowanie względem dziecka wszystkich istotnych decyzji życiowych nadal należy do rodziców naturalnych. Podejmując się roli rodzica zastępczego trzeba o tym koniecznie pamiętać. Rodzice zastępczy w zastępstwie rodziców biologicznych sprawują bieżącą opiekę nad dzieckiem.

Pełnienie funkcji rodzinny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7 tel. 48 6174713,14

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota:

1) 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

2) 1000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa jest zatrudniana w ramach zadaniowego czasu pracy (umowy-zlecenia). Rodzicowi zastępczemu oraz prowadzącemu/prowadzącej rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600,00 zł miesięcznie.

Świadczenie dla rodzin zastępczych wypłaca się na podstawie decyzji administracyjnej.

Szczegółowe zasady udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz 887 z poźn. zm).

Jeżeli chcecie zostać rodziną zastępczą to:

 1. omówcie plan przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną decyzje podejmijcie wspólnie,
 2. zastanówcie się, jakie są motywacje dziecka,
 3. skontaktujcie się z doświadczoną rodziną zastępczą,
 4. zgłoście się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, gdzie otrzymacie wyczerpujące informacje na wszystkie nurtujące was pytania związane
  z zostaniem rodziną zastępczą,
 5. po takim spotkaniu podejmiecie decyzję czy chcecie wziąć udział w szkoleniu,
 6. po ukończonym szkoleniu i otrzymaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaproponują umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
 7. ostateczną decyzję o ustanowieniu rodziny zastępczej podejmie Sąd Rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Dlaczego potrzebne jest to szkolenie?

Opieka zastępcza to nie to samo co bycie rodzicem dla własnego dziecka. Szkolenie dostarczy Państwu wszelkich informacji niezbędnych dla świadomego podjęcia decyzji czy rodzinna piecza zastępcza to rzeczywiście najlepszy wybór pomocy dzieciom pozostawionym. Szkolenie kandydatów będzie prowadzone wg programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Każde szkolenie jest prowadzone w czasie najbardziej dogodnym dla wszystkich uczestników.

Zanim otrzymacie Państwo zaświadczenie kwalifikacyjne trenerzy muszą być w pełni przekonani, że jesteście Państwo świadomi podejmowanej decyzji oraz posiadacie wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodziny, które nie sprostają tym wymaganiom mogą jedynie otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu nie uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Codzienność rodzicielstwa zastępczego to nieustanna troska, żmudna praca nad każdym dzieckiem w celu zrekompensowania mu wszystkich jego problemów i trudnych doświadczeń z przeszłości. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu szydłowieckiego powołano Zespół ds. pieczy zastępczej, który zapewnia wsparcie rodzinom zastępczym poprzez poradnictwo i szkolenia specjalistyczne, grupy wsparcia,
a także wspiera rodziny zastępcze w pełnieniu funkcji wychowawczej i opiekuńczej oraz rozwiązania problemów pedagogicznych z dziećmi (opieka psychologiczna i pedagogiczna
w miejscu zamieszkania rodziny, warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, wyjazdy integracyjne, warsztaty specjalistyczne dla rodziców zastępczych i inne).

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2) Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6) Udzielenia wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7) Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, prowadzi nabór kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe.

Informacja dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

- przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Przebieg procesu kwalifikowania kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

1. Zgłoszenie kandydatów - osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się do PCPR osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu celem uzyskania ogólnych informacji.

2. Wstępna rozmowa - odbywa się w obecności, pracownika Zespołu d/s Pieczy Zastępczej, który będzie spotykał się z kandydatami w trakcie całej procedury.

W trakcie rozmowy pracownik zapoznaje się z kandydatami, informuje o obowiązującej procedurze oraz warunkach, jakie winni spełniać kandydaci, przedstawia wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć. Kandydaci zachęcani są do podjęcia procedury, ale są także informowani o trudach, jakie wiążą się z podjęciem tej roli.

3. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest pisemny wniosek kandydatów złożony do PCPR wraz z uzasadnieniem, wypełnienie formularza zgłoszeniowego otrzymanego z PCPR wraz z załącznikami, akceptacja procedury oraz podpisanie zgody o udostępnienie danych osobowych.

4. Wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć: (dotyczy obojga małżonków):

- zaświadczenia lekarskie - o stanie zdrowia ogólnego zawierające zapis brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem;

- kopie dowodów osobistych,

- zaświadczenia o dochodach,

- odpis aktu małżeństwa) lub odpis aktu urodzenia - osoby samotne (wyciągi aktualne),

- potwierdzenie zameldowania, potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu,

- życiorysy indywidualne kandydatów,

- zaświadczenie o niekaralności kandydatów,

- mile widziana opinia z miejsca pracy.

5. Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem dotycząca motywacji kandydatów, ich doświadczenia w opiece nad dziećmi. Rozmowa ma też na celu rozpoznanie możliwości, jakie mogą zaoferować dziecku/dzieciom kandydaci. Dotyczy też oczekiwań kandydatów, co do wieku i płci dziecka.

6. Badanie psychologiczne - jest to indywidualne spotkanie z kandydatami. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne określające predyspozycje psychiczne osobowościowe i kompetencje wychowawcze kandydatów.

7. Szkolenie kandydatów (60-godz) oraz odbycie 10-godz praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej - obowiązkowe, uczestniczą w nim kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych przez PCPR informacji uzyskali wstępną kwalifikację. Spotkania szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową w trakcie kilku spotkań. Termin pierwszego spotkania grupowego jest ustalony przez pracowników PCPR, o czym kandydaci są poinformowani. Terminy kolejnych spotkań ustalane są wspólnie w grupie i uwzględniają oczekiwania
i możliwości grupy.

8. Wizyta w domu - ma na celu bliższe poznanie kandydatów, osób wspólnie zamieszkujących, ewentualnie dzieci. W trakcie wizyty odbywa się rozmowa z członkami rodziny. Ich poparcie
i akceptacja oraz otwartość na przyjęcie nowego członka rodziny daje szansę na możliwość wzrastania przyjętego dziecka w dobrej i serdecznej atmosferze. Ważną częścią wizyty jest ustalenie warunków bezpieczeństwa i możliwości sprawowania prawidłowej opieki nad przyjętym dzieckiem.

9. Kwalifikacja - po zakończeniu szkolenia, złożeniu dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa i pedagoga dokonuje się kwalifikacji kandydatów. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi przedstawiciel pcpr, psycholog, pedagog lub inne osoby stosownie do sytuacji. W trakcie spotkania kwalifikacyjnego kandydaci potwierdzają możliwości przyjęcia dziecka, ich wieku, określane w trakcie wcześniejszych rozmów z psychologiem lub pedagogiem. Określają też swoją otwartość na ewentualne deficyty zdrowotne dziecka.

10. Okres oczekiwania na dziecko - dane kandydatów po zakwalifikowaniu umieszczane są
w rejestrze osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Kandydaci oczekują na propozycję opieki nad dzieckiem bezpośrednio z rodziny biologicznej lub mogą być rodziną zaprzyjaźnioną dla dziecka z placówki.

11. Informacja o dziecku - kandydaci mają prawo do uzyskania wszelkich informacji
o dziecku, jakie posiada PCPR na podstawie zebranych dokumentów. Są to dane na temat dziecka - jego wieku stanu zdrowia, rozwoju psychofizycznego, intelektualnego oraz na temat sytuacji jego rodziców biologicznych czy rodzeństwa.

12. Procedura sądowa:

- Rodzina zastępcza ustanawiana jest przez sąd rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, po wcześniejszym złożeniu wniosku o ustanowienie rodziny zastępczej dla konkretnego dziecka /dzieci, wraz z wymaganą dokumentacją

- po złożeniu wniosku w sądzie kandydaci oczekują na wyznaczenie terminu rozprawy lub na umieszczenie dziecka w trybie zarządzenia tymczasowego.

Wszelkich informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ul. Metalowa 7 tel 48 617 47 13, 14, 15