ZAPYTANIE OFERTOWE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

2. PRZEDMIOT I WARUNKI ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej dla osób doznających przemocy w rodzinie (dorosłych i dzieci), zwanych dalej „Warsztatami”.

2) Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić Warsztaty zgodnie z:

a) ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

b) programem, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe i dzieci (młodzież nastoletnia). Terapia zajęciowa prowadzona będzie w formie warsztatów rozwojowych, uczących nowych umiejętności plastycznych (decoupage, malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, witraż, szkło, filcowanie, biżuteria, florystyka itp.), które poszerzają horyzonty i pomagają w zmianach.

3) Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić Warsztaty w okresie od 02 listopada 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Program będzie obejmował łącznie 60 godziny zajęć. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów grupowych.

4) Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Warsztatów osobiście.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Warsztatów.

6) Pomieszczenie na przeprowadzenie zajęć zapewnia Zamawiający.

7) Naboru uczestników do udziału w Warsztatach dokonuje Zamawiający.

8) Zamawiający zapewnia zakup niezbędnych do pracy materiałów do zajęć terapeutycznych.

9) Umowa na realizację Treningu zostanie zawarta według wzoru ustalonego przez Zamawiającego z uwzględnieniem zasad określonych jak w podpunktach poprzedzających.

3. WARUNKI, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA

1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

a) posiada wykształcenie plastyczne i florystyczne,

b) posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

c) wykaże doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych plastycznych w tym również z dziećmi,

d) jest animatorem społecznym,

e) przedstawi oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia.

f) wykaże się należytym wykonaniem zadań, o których jest mowa w pkt 1 wymienionego pod lit „b” i „c” powyżej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ppkt 1 lit „a - d” powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedłożyć:

a) dokumenty poświadczające kompetencje,

b) zaświadczenia (opinie, referencje) potwierdzające należyte wykonanie pracy, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,  prowadzeniu zajęć edukacyjnych plastycznych z dziećmi, nominacje do pozycji animatora społecznego,

c) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ppkt 1 lit „e” powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedłożyć oświadczenie o niekaralności.

3) Dokumenty, o którym jest mowa w pkt 2 powyżej powinny być złożone w oryginale lub jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4) W przypadku wspólnego złożenia oferty na realizację Treningu przez kilku Wykonawców, wymogi określone w pkt 1 – 3 powyżej powinien spełnić z osobna każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

1) W niniejszym postępowaniu, za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Zapytania ofertowego.

4) Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest p. Maria Michalska tel. 48 6174713

5) Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Metalowa 7
26-500 Szydłowiec

oraz napisem z prawym dolnym rogu koperty:

„Oferta na przeprowadzenie warsztatów terapii zajęciowej”

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

6) Oferta powinny zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim i zawierać cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usług.

7) Do oferty cenowej Wykonawca załącza wymagane dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 2  Zapytania ofertowego oraz następujące dokumenty:

a) ramowy projekt – konspekt zawierający treści, które będą przedstawiane w trakcie zajęć.

b) harmonogram zajęć przed podpisaniem umowy.

8) Oferta musi być podpisana przez:

a) Wykonawcę lub

b) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej go, tzn. czytelny podpis zawierający imię i nazwisko lub opatrzony pieczęcią imienną.

9) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo, musi ono zawierać zakres upełnomocnienia.

10) W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13) Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo.

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami.

c) kartki oferty były spięte.

14) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert. Pismo należy złożyć w kopercie oznaczając odpowiednio „zmiana oferty/ wycofanie oferty na realizację treningu kompetencji i umiejętności społecznych”.

15) Oferta winna zostać opatrzona klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz .926, z póżn zmianami)”.

16) Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, listownie na adres 26-500 Szydłowiec
ul. Metalowa 7 lub osobiście w sekretariacie – do dnia 16.10.2014r. do godz. 15.00

2) Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, Gabinet Dyrektora dnia 16.10.2014 r. o godz. 15.30

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Oferty zostaną ocenione – kryterium 100% cena

2) Na tej podstawie zostanie stworzona lista rankingowa,

3) Oferta, która będzie najwyżej notowana, zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana przez Zamawiającego.

4) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi no to, że dwie lub więcej ofert będzie opiewało na taką samą kwotę, zamawiający weźmie pod uwagę doświadczenie.

7. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1) Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

2) W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.