Zawiadomienie o wyborze oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Podczas wyboru Wykonawcy Zamawiający brał pod uwagę kryteria wyboru określone
w zapytaniu:

1)      cena – kryterium wagowe 60%,

2)      doświadczenie – kryterium wagowe 40%.

Ocena końcowa = 1+2

 

Do dnia 6 maja 2014r. do godz. 13.00 wpłynęło pięć ofert, z tego trzy spełniały wymagania wskazane w zapytaniu.

 

Poniżej punktacja przyznana Oferentom:

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt kryterium nr 1  CENA

Liczba pkt kryterium nr 2  DOŚWIADCZENIE

Ogólna liczba przyznanych pkt.

1+2

RAZEM

Oferta nr 1

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki „EST” ul. Piękna 15/43, 00-549 Warszawa

60,00

40,00

100,00

Oferta nr 2

Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o.

Ul. 3-go Maja 19/7, 40-096 Katowice

0,00

cena oferty przekracza środki finansowe zaplanowane w budżecie projektu

40,00

40,00

Oferta nr 3

Galicyjskie Centrum Edukacji – LIDER ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

58,92

40,00

98,92

 

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę: Fundacji Sportu Zdrowia i Turystyki „EST” ul. Piękna 15/43, 00-549 Warszawa, która uzyskała 100 %.

 

Dwie oferty tj.: EUROPARTNER Sp. z o.o. ul. Wschodnia 6, 43-600 Jaworzno i  GLOBAL Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa nie spełniały wymagań wskazanych w zapytaniu.

 

Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na stronie internetowej projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość oraz na tablicy ogłoszeń w PCPR Szydłowiec i rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty.





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego