Zaproszenie do złożenia oferty na "Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy..."

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmailI. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec

tel. 486171008 fax 486171061

NIP 799178040 REGON 671991548

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa usługi: Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych (coaching, wizaż, zabiegi spa, stylista, fryzjer) dla 15 osób będących uczestnikami projektu systemowego PO KL Inwestuję w Lepszą Przyszłość w trybie 4-dniowego wyjazdu.

2. Celem warsztatów powinno być nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu dbania o własny wizerunek i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Warsztaty powinny przykładowo obejmować:

a. wsparcie rozwojowe dla uczestniczek realizowane metodą coactiv coaching w trybie grupowym i indywidualnym,

b. analiza kolorystyczna – prezentacja z ćwiczeniami grupowymi i indywidualnymi

c. indywidualne konsultacje z fryzjerem, kosmetyczką i masażystą,

d. znaczenie wizerunku i wyglądu – coaching grupowy,

e. indywidualne metamorfozy i modyfikacja własnego wizerunku (zajęcia praktyczne),

f. zajęcia praktyczne z fryzjerem (koloryzacja, strzyżenie, modelowanie),

g. zajęcia praktyczne z masażystą (masaż relaksacyjny, leczniczy, gorącymi kamieniami, bańką chińską, świecą)

h. zajęcia praktyczne z kosmetyczką (manicure, żel na tipsie, żel na formie, hybryda, manicure z odżywką, lakier, depilacja woskiem, henna brwi i rzęs, regulacja brwi, pilling kawitacyjny, maska algowa)

i. zajęcia z wizażu (neutralizacja niedoskonałości twarzy, modelowanie kształtu oka, modelowanie kształtu twarzy, poprawna korekta brwi, makijaż)

j. omówienie typów skóry (cechy, pielęgnacja, składniki kosmetyków)

k. analiza sylwetki

l. ćwiczenia aspektów behawioralnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt motywacyjny, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ze stresem oraz zajęcia z asertywności. Przewiduje się także podejmowanie działań realizowanych w ramach team-buildingu.

Liczba godzin szkolenia 25.

3. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2014 r.

Dokładny termin uzgodniony zostanie po wyłonieniu Wykonawcy.

4. Miejsce: miasto Zakopane, powiat tatrzański województwo małopolskie.

5. Podstawowe obowiązki, wymagania i warunki współpracy Wykonawcy w zakresie realizacji usługi. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie koszty związane z zapewnieniem uczestnikom:

a. dojazdu z Szydłowca na miejsce realizacji szkolenia; Transport autokarem powinien być przeznaczony do wyłącznej dyspozycji uczestników z Szydłowca do miejsca realizacji usługi i z powrotem oraz w trakcie trwania wycieczek wyjazdowych.

b. całodziennego wyżywienia (śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, obiad - składający się z dwóch dań, kolacja oraz serwis kawowy podczas warsztatów), pierwszy posiłek – obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – obiad w dniu wyjazdu

c. noclegów – pokoje 2 – 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym; Ośrodek, w którym będą przebywać uczestnicy powinien być wyposażony w salę do przeprowadzania warsztatów oraz miejsce do spożywania posiłków.

d. opieki w trakcie całego pobytu,

e. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

f. zorganizowanie i opłacenie dodatkowych zajęć społecznych:

i. wycieczka do Schroniska nad Morskim Okiem z przewodnikiem i dodatkowymi atrakcjami (wizyta w interesujących miejscach turystycznych, pomnikach kultury i przyrody, zabytkach architektury sakralnej

ii. miejska wycieczkę po Zakopanem – 3 godzinna z dodatkowymi atrakcjami i zakupami regionalnymi (wizyta w interesujących miejscach turystycznych, pomnikach kultury i przyrody, zabytkach architektury sakralnej i świeckiej),

iii. wyjazd na termy w Bukowinie Tatrzańskiej, Zakopanem lub w Białce Tatrzańskiej,

iv. zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek, przy ognisku kawa, herbata, chleb, masło, ser, dżem i zimna napoje.

g. stworzenie fotograficznego portfolio uczestniczek – przed i po metamorfozie wizerunku – przez profesjonalnego fotografa wraz udokumentowaniem przebiegu warsztatów, minimum 60 sztuk fotografii w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z opisem.

III. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki dotyczące:

1. Posiadania aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 3 usługi podobne do objętej przedmiotem zamówienia dla grup liczących minimum 10 osób.

3. Posiadania kadry dydaktycznej o wyższym wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu gwarantującym prawidłowe przeprowadzenie usługi.

4. Przedłożenia programu warsztatów. Program powinien rozpoczynać sie wyjazdem o godzinie 06:00 z Szydłowca i kończyć powrotem do Szydłowca około godziny 22:30.

5. Przedstawienia wzoru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie warsztatów oraz ankiety ewaluacyjnej służącej do oceny zajęć przez uczestników.

IV. Kryteria oceny ofert:

1. Cena – kryterium wagowe 60%

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto, uwzględniając wszystkie koszty. Wartość przyznanych punktów zostanie określona jako iloczyn stosunku minimalnej ceny oferowanej do ceny badanej x kryterium 60%.

2. Doświadczenie – kryterium wagowe 40%

a. za przeprowadzenie 3 usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla grup liczących minimum 10 osób – 0 pkt.,

b. za wykazanie przeprowadzenia od 4 -13 usług, punkty zostaną przyznane w następujący sposób: od 4 – 13 usług – od 10 do 100 pkt.

(10 pkt. za każdą podobną usługę, max 13) x kryterium 40%.

Ocena końcowa = 1 + 2

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Inwestuję w Lepszą Przyszłość w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, przy ul. Metalowej 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2014 roku do godziny 13:00, osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską.

2. Oferty niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Dodatkowe informacje:

1. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze względu na wartość zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

2. Zamówienie jest realizowane na zasadach określonych przez Zamawiającego i ma służyć uzyskaniu cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. W razie pytań dotyczących złożenia oferty proszę o kontakt z Panią Marią Michalską pod adresem e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Szydłowiec, dnia 18 kwietnia 2014 roku

 

Projekt pn. INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze Stron

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
realizując projekt systemowy PO KL Inwestuję w Lepszą Przyszłość
w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na

Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych

(coaching, wizaż, zabiegi spa, stylista, fryzjer)I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec

tel. 486171008 fax 486171061

NIP 799178040 REGON 671991548

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa usługi: Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych (coaching, wizaż, zabiegi spa, stylista, fryzjer) dla 15 osób będących uczestnikami projektu systemowego PO KL Inwestuję w Lepszą Przyszłość w trybie 4-dniowego wyjazdu.

2. Celem warsztatów powinno być nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu dbania o własny wizerunek i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Warsztaty powinny przykładowo obejmować:

a. wsparcie rozwojowe dla uczestniczek realizowane metodą coactiv coaching w trybie grupowym i indywidualnym,

b. analiza kolorystyczna – prezentacja z ćwiczeniami grupowymi i indywidualnymi

c. indywidualne konsultacje z fryzjerem, kosmetyczką i masażystą,

d. znaczenie wizerunku i wyglądu – coaching grupowy,

e. indywidualne metamorfozy i modyfikacja własnego wizerunku (zajęcia praktyczne),

f. zajęcia praktyczne z fryzjerem (koloryzacja, strzyżenie, modelowanie),

g. zajęcia praktyczne z masażystą (masaż relaksacyjny, leczniczy, gorącymi kamieniami, bańką chińską, świecą)

h. zajęcia praktyczne z kosmetyczką (manicure, żel na tipsie, żel na formie, hybryda, manicure z odżywką, lakier, depilacja woskiem, henna brwi i rzęs, regulacja brwi, pilling kawitacyjny, maska algowa)

i. zajęcia z wizażu (neutralizacja niedoskonałości twarzy, modelowanie kształtu oka, modelowanie kształtu twarzy, poprawna korekta brwi, makijaż)

j. omówienie typów skóry (cechy, pielęgnacja, składniki kosmetyków)

k. analiza sylwetki

l. ćwiczenia aspektów behawioralnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt motywacyjny, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ze stresem oraz zajęcia z asertywności. Przewiduje się także podejmowanie działań realizowanych w ramach team-buildingu.

Liczba godzin szkolenia 25.

3. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2014 r.

Dokładny termin uzgodniony zostanie po wyłonieniu Wykonawcy.

4. Miejsce: miasto Zakopane, powiat tatrzański województwo małopolskie.

5. Podstawowe obowiązki, wymagania i warunki współpracy Wykonawcy w zakresie realizacji usługi. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie koszty związane z zapewnieniem uczestnikom:

a. dojazdu z Szydłowca na miejsce realizacji szkolenia; Transport autokarem powinien być przeznaczony do wyłącznej dyspozycji uczestników z Szydłowca do miejsca realizacji usługi i z powrotem oraz w trakcie trwania wycieczek wyjazdowych.

b. całodziennego wyżywienia (śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, obiad - składający się z dwóch dań, kolacja oraz serwis kawowy podczas warsztatów), pierwszy posiłek – obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – obiad w dniu wyjazdu

c. noclegów – pokoje 2 – 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym; Ośrodek, w którym będą przebywać uczestnicy powinien być wyposażony w salę do przeprowadzania warsztatów oraz miejsce do spożywania posiłków.

d. opieki w trakcie całego pobytu,

e. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

f. zorganizowanie i opłacenie dodatkowych zajęć społecznych:

i. wycieczka do Schroniska nad Morskim Okiem z przewodnikiem i dodatkowymi atrakcjami (wizyta w interesujących miejscach turystycznych, pomnikach kultury i przyrody, zabytkach architektury sakralnej

ii. miejska wycieczkę po Zakopanem – 3 godzinna z dodatkowymi atrakcjami i zakupami regionalnymi (wizyta w interesujących miejscach turystycznych, pomnikach kultury i przyrody, zabytkach architektury sakralnej i świeckiej),

iii. wyjazd na termy w Bukowinie Tatrzańskiej, Zakopanem lub w Białce Tatrzańskiej,

iv. zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek, przy ognisku kawa, herbata, chleb, masło, ser, dżem i zimna napoje.

g. stworzenie fotograficznego portfolio uczestniczek – przed i po metamorfozie wizerunku – przez profesjonalnego fotografa wraz udokumentowaniem przebiegu warsztatów, minimum 60 sztuk fotografii w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z opisem.

III. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki dotyczące:

1. Posiadania aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 3 usługi podobne do objętej przedmiotem zamówienia dla grup liczących minimum 10 osób.

3. Posiadania kadry dydaktycznej o wyższym wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu gwarantującym prawidłowe przeprowadzenie usługi.

4. Przedłożenia programu warsztatów. Program powinien rozpoczynać sie wyjazdem o godzinie 06:00 z Szydłowca i kończyć powrotem do Szydłowca około godziny 22:30.

5. Przedstawienia wzoru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie warsztatów oraz ankiety ewaluacyjnej służącej do oceny zajęć przez uczestników.

IV. Kryteria oceny ofert:

1. Cena – kryterium wagowe 60%

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto, uwzględniając wszystkie koszty. Wartość przyznanych punktów zostanie określona jako iloczyn stosunku minimalnej ceny oferowanej do ceny badanej x kryterium 60%.

2. Doświadczenie – kryterium wagowe 40%

a. za przeprowadzenie 3 usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla grup liczących minimum 10 osób – 0 pkt.,

b. za wykazanie przeprowadzenia od 4 -13 usług, punkty zostaną przyznane w następujący sposób: od 4 – 13 usług – od 10 do 100 pkt.

(10 pkt. za każdą podobną usługę, max 13) x kryterium 40%.

Ocena końcowa = 1 + 2

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Inwestuję w Lepszą Przyszłość w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, przy ul. Metalowej 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2014 roku do godziny 13:00, osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską.

2. Oferty niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Dodatkowe informacje:

1. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze względu na wartość zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

2. Zamówienie jest realizowane na zasadach określonych przez Zamawiającego i ma służyć uzyskaniu cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. W razie pytań dotyczących złożenia oferty proszę o kontakt z Panią Marią Michalską pod adresem e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Szydłowiec, dnia 18 kwietnia 2014 roku