Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu systemowego Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

Zamówienie obejmuje realizację sześciu   wyodrębnionych Zadań:

Zadanie nr 1- Telepraca

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe „TELEPRACA”  dla uczestników projektu systemowego „Inwestuję w lepszą przyszłość”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Wymagania dotyczące szkolenia Telepraca:

 

a)      przeprowadzenie co najmniej 24 godzin dydaktycznych (lekcyjnych)  zajęć teoretycznych dla 33 osób

b)     organizacja konsultacji indywidualnych dla uczestników z trenerami prowadzącymi zajęcia,

c)      przygotowania szczegółowego programu szkoleniowego zawierającego zagadnienia z zakresu: przepisów prawnych regulujących telepracę, poznawania technik rozpoznawania potrzeb klientów oraz odpowiedniej z nimi komunikacji, wykorzystania narzędzi informatycznych związanych z telepracą,  (do oferty)

d)     zapewnienie kadry dydaktycznej z odpowiednimi kwalifikacjami,

e)     zapewnienie materiałów szkoleniowych, zapisanych w formie elektronicznej na netbooku/tablecie,  indywidualnie dla każdego uczestnika,

f)       opłacenie pomocy dydaktycznych, które przejdą na własność uczestnika,

g)      zapewnienie ciepłego posiłku w czasie zajęć trwającego powyżej 6 godzin,

h)     zapewnienie serwisu kawowego podczas zajęć trwających 4 godziny,

i)       opłacenie kosztów przejazdu na zajęcia teoretyczne,

j)       ubezpieczenie uczestników szkolenia,

k)      zapewnienie sal dydaktycznych do przeprowadzenie szkolenia,

l)       przygotowanie szczegółowych harmonogramów zajęć i przedłożenia ich Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

m)    zapoznanie uczestników przed rozpoczęciem szkolenia ze szczegółowym programem oraz harmonogramem realizowanych zajęć,

n) zapewnienie uczestnikom warunki zgodnie z przepisami bhp oraz odzież ochronną, (w razie potrzeby)

o)     prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i przekazania kopii Zamawiającemu (dziennika zajęć, list obecności, odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia korzystania z posiłków, 1 kopii wydanych materiałów szkoleniowych, protokołów przeprowadzonych egzaminów, wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, potwierdzeń odbioru wydanych zaświadczeń/certyfikatów, protokołów okoliczności i przyczyn zdarzeń losowych, zdjęć).

p)     ewaluacji szkolenia (przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, analizy ankiet, sporządzenie raportu z przeprowadzonego zadania),

q)     przygotowanie raportu końcowego z realizacji zadania.

r)       współpraca z Koordynatorem Projektu.

s)      pisemne informowanie o wszystkich zmianach w realizacji projektu,

t)       Rozliczenie zadania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Wykonawca:

a) przeprowadzi zajęcia zgodnie ze złożoną ofertą, wymaganiami i warunkami określonymi w przedmiocie zamówienia,

b) zajęcia odbywać się będą w miejscowości Szydłowiec.

 

Zadanie nr 2 - cukiernik

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe „Cukiernik”  dla uczestników projektu systemowego „Inwestuję w lepszą przyszłość”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

 

a)      przeprowadzenie co najmniej 80  godzin dydaktycznych i praktycznych  (lekcyjnych) zajęć  dla 4 osób

b)     przygotowania szczegółowego programu szkoleniowego

c)      zapewnienie kadry  z odpowiednimi kwalifikacjami,

d)     zapewnienie materiałów szkoleniowych,

e)     zapewnienie ciepłego posiłku w czasie zajęć trwającego powyżej 6 godzin,

f)       zapewnienie serwisu kawowego podczas zajęć trwających 4 godziny,

g)      opłacenie kosztów przejazdu lub dowóz na zajęcia ,

h)     ubezpieczenie uczestników szkolenia,

i)       zapewnienie sal dydaktycznych do przeprowadzenie szkolenia,

j)       przygotowanie szczegółowych harmonogramów zajęć i przedłożenia ich Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

k)      zapoznanie uczestników przed rozpoczęciem szkolenia ze szczegółowym programem oraz harmonogramem realizowanych zajęć,

l) zapewnienie uczestnikom warunki zgodnie z przepisami bhp oraz odzież ochronną, (w miarę potrzeby),

m)   prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i przekazania kopii Zamawiającemu (dziennika zajęć, list obecności, odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia korzystania z posiłków, 1 kopii wydanych materiałów szkoleniowych, protokołów przeprowadzonych egzaminów, wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, potwierdzeń odbioru wydanych zaświadczeń/certyfikatów, protokołów okoliczności i przyczyn zdarzeń losowych, zdjęć).

n)     ewaluacji szkolenia (przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, analizy ankiet, sporządzenie raportu z przeprowadzonego zadania),

o)     przygotowanie raportu końcowego z realizacji zadania.

p)     współpraca z Koordynatorem Projektu.

q)     pisemne informowanie o wszystkich zmianach w realizacji projektu,

r)       Rozliczenie zadania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Zadanie nr 3 – Kucharz

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe „Kucharz”  dla uczestników projektu systemowego „Inwestuję w lepszą przyszłość”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

 

a)      przeprowadzenie co najmniej 80  godzin dydaktycznych (lekcyjnych) zajęć teoretycznych i praktycznych dla 4 osób

b)     przygotowania szczegółowego programu szkoleniowego

c)      zapewnienie kadry dydaktycznej z odpowiednimi kwalifikacjami,

d)     zapewnienie materiałów szkoleniowych,

e)     zapewnienie ciepłego posiłku w czasie zajęć trwającego powyżej 6 godzin,

f)       zapewnienie serwisu kawowego podczas zajęć trwających 4 godziny,

g)      opłacenie kosztów przejazdu lub zapewnienie dowozu  na zajęcia ,

h)     ubezpieczenie uczestników szkolenia,

i)       zapewnienie sal dydaktycznych do przeprowadzenie szkolenia,

j)       przygotowanie szczegółowych harmonogramów zajęć i przedłożenia ich Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

k)      zapoznanie uczestników przed rozpoczęciem szkolenia ze szczegółowym programem oraz harmonogramem realizowanych zajęć,

l) zapewnienie uczestnikom warunków  zgodnie z przepisami bhp oraz odzież ochronną, (w razie potrzeby)

m)   prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i przekazania kopii Zamawiającemu (dziennika zajęć, list obecności, odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia korzystania z posiłków, 1 kopii wydanych materiałów szkoleniowych, protokołów przeprowadzonych egzaminów, wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, potwierdzeń odbioru wydanych zaświadczeń/certyfikatów, protokołów okoliczności i przyczyn zdarzeń losowych, zdjęć).

n)     ewaluacji szkolenia (przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, analizy ankiet, sporządzenie raportu z przeprowadzonego zadania),

o)     przygotowanie raportu końcowego z realizacji zadania.

p)     współpraca z Koordynatorem Projektu.

q)     pisemne informowanie o wszystkich zmianach w realizacji projektu,

r)       Rozliczenie zadania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 

Zadanie nr 4 –Kurs Komputerowy

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje

zawodowe „Kurs Komputerowy”  dla uczestników projektu systemowego „Inwestuję w lepszą przyszłość”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

 

a)      przeprowadzenie co najmniej 80  godzin dydaktycznych (lekcyjnych) zajęć  dla 5 osób z zakresu średnio zaawansowanej  obsługi komputera, pakiet MS Office , Exell, podstawy programów księgowych.

b)     przygotowania szczegółowego programu szkoleniowego

c)      zapewnienie kadry dydaktycznej z odpowiednimi kwalifikacjami,

d)     zapewnienie materiałów szkoleniowych,

e)     opłacenie pomocy dydaktycznych, które przejdą na własność uczestnika,

f)       zapewnienie ciepłego posiłku w czasie zajęć trwającego powyżej 6 godzin,

g)      zapewnienie serwisu kawowego podczas zajęć trwających 4 godziny,

h)     opłacenie kosztów przejazdu  lub dowóz na zajęcia,

i)       ubezpieczenie uczestników szkolenia,

j)       zapewnienie sal dydaktycznych do przeprowadzenie szkolenia,

k)      przygotowanie szczegółowych harmonogramów zajęć i przedłożenia ich Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

l)        zapoznanie uczestników przed rozpoczęciem szkolenia ze szczegółowym programem oraz harmonogramem realizowanych zajęć,

m) zapewnienie uczestnikom warunki zgodnie z przepisami bhp oraz odzież ochronną,

n)     prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i przekazania kopii Zamawiającemu (dziennika zajęć, list obecności, odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia korzystania z posiłków, 1 kopii wydanych materiałów szkoleniowych, protokołów przeprowadzonych egzaminów, wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, potwierdzeń odbioru wydanych zaświadczeń/certyfikatów, protokołów okoliczności i przyczyn zdarzeń losowych, zdjęć).

o)     ewaluacji szkolenia (przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, analizy ankiet, sporządzenie raportu z przeprowadzonego zadania),

p)     przygotowanie raportu końcowego z realizacji zadania.

q)     współpraca z Koordynatorem Projektu.

r)       pisemne informowanie o wszystkich zmianach w realizacji projektu,

s)      Rozliczenie zadania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Zadanie nr 5 Kosmetyczka - wizaż i stylizacja

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe „Kosmetyczka wizaż i stylizacja”  dla uczestników projektu systemowego „Inwestuję w lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

 

a)      przeprowadzenie co najmniej 40  godzin dydaktycznych (lekcyjnych) zajęć teoretycznych i praktycznych  dla 2 osób

b)     przygotowania szczegółowego programu szkoleniowego

c)      zapewnienie kadry dydaktycznej z odpowiednimi kwalifikacjami,

d)     zapewnienie materiałów szkoleniowych,

e)     opłacenie pomocy dydaktycznych, które przejdą na własność uczestnika,

f)       zapewnienie ciepłego posiłku w czasie zajęć trwającego powyżej 6 godzin,

g)      zapewnienie serwisu kawowego podczas zajęć trwających 4 godziny,

h)     opłacenie kosztów przejazdu lub dowozu  na zajęcia,

i)       ubezpieczenie uczestników szkolenia,

j)       zapewnienie sal dydaktycznych do przeprowadzenie szkolenia,

k)      przygotowanie szczegółowych harmonogramów zajęć i przedłożenia ich Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

l)        zapoznanie uczestników przed rozpoczęciem szkolenia ze szczegółowym programem oraz harmonogramem realizowanych zajęć,

m) zapewnienie uczestnikom warunki zgodnie z przepisami bhp oraz odzież ochronną,

n)     prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i przekazania kopii Zamawiającemu (dziennika zajęć, list obecności, odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia korzystania z posiłków, 1 kopii wydanych materiałów szkoleniowych, protokołów przeprowadzonych egzaminów, wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, potwierdzeń odbioru wydanych zaświadczeń/certyfikatów, protokołów okoliczności i przyczyn zdarzeń losowych, zdjęć).

o)     ewaluacji szkolenia (przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, analizy ankiet, sporządzenie raportu z przeprowadzonego zadania),

p)     przygotowanie raportu końcowego z realizacji zadania.

q)     współpraca z Koordynatorem Projektu.

r)       pisemne informowanie o wszystkich zmianach w realizacji projektu,

s)      Rozliczenie zadania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 

Zadanie nr 6  Kurs prawa jazdy

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe „Kurs prawa jazdy”  dla uczestników projektu systemowego „Inwestuję w lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

 

a)      Przeprowadzenie kursu  prawa jazdy   dla 2 osób. W cenie oferty należy ująć opłatę za badania kierowcy oraz egzamin państwowy.

b)     przygotowania szczegółowego programu szkoleniowego

c)      zapewnienie kadry dydaktycznej z odpowiednimi kwalifikacjami,

d)     zapewnienie materiałów szkoleniowych,

e)     opłacenie pomocy dydaktycznych, które przejdą na własność uczestnika,

f)       zapewnienie ciepłego posiłku w czasie zajęć trwającego powyżej 6 godzin,

g)      zapewnienie serwisu kawowego podczas zajęć trwających 4 godziny,

h)     opłacenie kosztów przejazdu  lub dowozu na zajęcia ,

i)       ubezpieczenie uczestników szkolenia,

j)       zapewnienie sal dydaktycznych do przeprowadzenie szkolenia,

k)      przygotowanie szczegółowych harmonogramów zajęć i przedłożenia ich Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

l)        zapoznanie uczestników przed rozpoczęciem szkolenia ze szczegółowym programem oraz harmonogramem realizowanych zajęć,

m) zapewnienie uczestnikom warunki zgodnie z przepisami bhp oraz odzież ochronną,

n)     prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i przekazania kopii Zamawiającemu (dziennika zajęć, list obecności, odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia korzystania z posiłków, 1 kopii wydanych materiałów szkoleniowych, protokołów przeprowadzonych egzaminów, wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, potwierdzeń odbioru wydanych zaświadczeń/certyfikatów, protokołów okoliczności i przyczyn zdarzeń losowych, zdjęć).

o)     ewaluacji szkolenia (przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, analizy ankiet, sporządzenie raportu z przeprowadzonego zadania),

p)     przygotowanie raportu końcowego z realizacji zadania.

q)     współpraca z Koordynatorem Projektu.

r)       pisemne informowanie o wszystkich zmianach w realizacji projektu,

s)      Rozliczenie zadania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Termin realizacji:

 

Poszczególne zadania należy zrealizować do dnia 10 grudnia 2013r. Termin rozpoczęcia będzie ustalony z Zamawiającym

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

mgr Maria Michalska  tel. 790150430

mgr Agnieszka Bracha tel/fax. 048 617 47 13,  48 617 47 14

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego –Sekretariat .

Termin składania ofert upływa dnia:

22.08.2013r. o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia:

22.08.2013 o godzinie 10.30

w siedzibie Zamawiającego

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków

  1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p oraz muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  z warunków określonych  w pkt. 1. 2)  mogą oni spełniać łącznie co oznacza  że dokumenty muszą być złożone przez co najmniej jednego z nich, natomiast brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 1.1 ) musi wykazać każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany  będzie ich łączny potencjał techniczny, łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

1)      w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)      aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

b)      Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. – sporządzonego w oparciu o  załącznik Nr 3 SIWZ.

c)         Dodatkowo Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 zobowiązany jest do załączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Zgodnie z załącznikiem nr 6  SIWZ

 

2)      w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający wymaga, aby  Wykonawcy  spełniali warunki,  dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy   prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zobowiązany jest wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

(i)      co najmniej trzy usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia nt. „telepraca” w ilości co najmniej 24 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) w tym dwóch szkoleń obejmujących przekazanie materiałów szkoleniowych zapisanych w formie elektronicznej i przekazanych na   nośnikach elektronicznych – tablet/netbook dla każdego uczestnika szkolenia indywidualnie.  – dotyczy zadania 1

(ii)    co najmniej trzy usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia na cukiernika w ilości co najmniej 80 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) – dotyczy zadania 2

(iii)   co najmniej trzy usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia na kucharza w ilości co najmniej 80 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) – dotyczy zadania 3

(iv)  co najmniej trzy usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi komputerowej w ilości  co najmniej 80 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) – dotyczy zadania 4

(v)    co najmniej trzy usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w zakresie kosmetyki wizażu i stylizacji  w ilości co najmniej 40 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) – dotyczy zadania 5

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy  - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej jest poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia. Jednocześnie  zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów wykonawca w miejsce poświadczeń może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług  określone w par. 1 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w prawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ wraz z odpowiednimi dowodami

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że:

a)  do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

a.1) Trener – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

-        wykształcenie wyższe psychologiczne

-        doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego warsztatu z zakresu telepracy.

Wymóg dotyczy zadania nr 1

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SIWZ wraz informacjami o w/w osobach zawierającymi dane potwierdzające stawiane warunki wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami..

d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3)      dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 2 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia odrębnych oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca składający odrębne oświadczenie spełnia samodzielnie  wszystkie warunki udziału w postępowaniu) Powyższe oświadczenie winno zostać złożone w formie oryginału.

4)      Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim wypadku Wykonawca  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.  Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013. Poz, 231 w sprawie        rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te           dokumenty mogą być składane:

1)      jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

a)  w pkt. 1.1.1).a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2)  jeżeli w kraju  miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2.3) stosuje się odpowiednio.

3)   dokumenty o których mowa w pkt. 2.1)a) lit.a1) powinny  być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

  1. w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
  2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
  4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów,  wg zasady: „spełnia - nie spełnia”.

Wadium: w niniejszym postępowaniu wadium nie jest przewidziane

 

Kryteria oceny ofert: - najniższa cena 100 %

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do  Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2013r
PCPR 8114.14.2013

 

Załącznik:
Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami
Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader)Wzór Umowy zlecenie

Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie DOC (Word)Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie DOC (Word)Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie DOC (Word)Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie DOC (Word)Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych usług

Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie DOC (Word)Załącznik nr 5 - wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie DOC (Word)Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej