Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez  powiatowe centra pomocy rodzinie

Zamówienie obejmuje realizację czterech wyodrębnionych Zadań:

 

Zadanie nr 1

Nazwa usługi wyjazd integracyjny oraz szkolenie Aktywność i Elastyczność na Rynku Pracy realizowane w trybie WYJAZDOWYM dla 11 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do 25 lat będących uczestnikami projektu Inwestuję w lepszą przyszłość wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Zadanie nr 2

Nazwa usługi: Wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla 25 osób z rodzin zastępczych będących uczestnikami projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość oraz ich bezpośredniego otoczenia wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Zajęcia wyjazdowe dla rodzin zastępczych obejmujące doradztwo i wsparcie rozwojowe (coaching), zajęcia indywidualne z psychologiem, warsztaty umiejętności pedagogicznych, warsztaty prowadzone przez mediatora rodzin, pracę koordynatora rodzin zastępczych. W ramach tego działania przewiduje się także zastosowanie działań wspierających w/w instrumenty aktywnej integracji tj. sfinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu oraz posiłki i zakwaterowanie uczestników szkoleń wyjazdowych.

Zadanie nr 3

Nazwa usługi szkolenie Aktywność i Elastyczność na Rynku Pracy realizowane w trybie STACJONARNYM dla 28 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość, wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Zadanie nr 4

1) Nazwa usługi szkolenie Trening Rozwiązywania Konfliktów i Komunikacji realizowane w trybie STACJONARNYM dla 11 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do 25 lat oraz 28 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość, wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Zadanie nr 5

Nazwa usługi: Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla 18 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Zajęcia wyjazdowe dla niepełnosprawnych obejmujące wsparcie rozwojowe (coaching), zajęcia integracyjne, szkolenie pierwszej pomocy z certyfikatem międzynarodowym, zabiegi rehabilitacyjne i warsztaty wizerunku. W ramach tego działania przewiduje się także zastosowanie działań wspierających w/w instrumenty aktywnej integracji tj. sfinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu oraz posiłki i zakwaterowanie uczestników szkoleń wyjazdowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II i  III SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oraz  nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin realizacji:

Zadanie 1: 15 lipca – 24 lipca 2013r.
Zadanie 2: 19 sierpnia – 23 sierpnia 2013r.
Zadanie 3: 21 października – 25 października 2013r.
Zadanie 4: 30 września – 04 października 2013.
Zadanie 5: 13 czerwca – 19 czerwca 2013 roku.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego.  
Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
mgr Maria Michalska  tel. 790150430
mgr Agnieszka Bracha tel/fax. 048 617 47 13,  48 617 47 14


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego –Sekretariat .
Termin składania ofert upływa dnia:
4.06.2013r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia:
4.06.2013 o godzinie 10.30
w siedzibie Zamawiającego


Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków

1.    Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p oraz muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  z warunków określonych  w pkt. 1. 2)  mogą oni spełniać łącznie co oznacza  że dokumenty muszą być złożone przez co najmniej jednego z nich, natomiast brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 1.1) musi wykazać każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany  będzie ich łączny potencjał techniczny, łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

1)    w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

b)    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. – sporządzonego w oparciu o  załącznik Nr 3 SIWZ.

c)    Dodatkowo Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 zobowiązany jest do załączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

2)    w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający wymaga, aby  Wykonawcy  spełniali warunki,  dotyczące:

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy   prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b)    posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zobowiązany jest wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

a)    co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego i integracyjno-szkoleniowego dla min. 25 osób obejmującą w swym zakresie trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkolenia z pierwszej pomocy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy  - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej jest poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia. Jednocześnie  zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów wykonawca w miejsce poświadczeń może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług  określone w par. 1 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w prawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ  wraz z odpowiednimi dowodami

c)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że:

a)  do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

a.1) Instruktor Pierwszej Pomocy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
    doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu udzielenia pierwszej pomocy,
    uprawnienia do przeprowadzania kursów z zakresu pierwszej pomocy i wydawania certyfikatów międzynarodowych

a.2)    Psycholog – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
    wykształcenie wyższe psychologiczne
    doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu doradztwa i wsparcia rozwojowego

a.3)    Pedagog – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
     wykształcenie wyższe pedagogiczne
    doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu doradztwa i wsparcia rozwojowego

a.4)    Koordynator Rodzin Zastępczych - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
     wykształcenie wyższe
    doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu doradztwa i wsparcia rozwojowego

a.5)    Coach - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
     wykształcenie wyższe
    doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń z zakresu doradztwa i wsparcia rozwojowego.

a.6)     Mediator - niniejsza osoba  ma posiadać następujące kwalifikacje :
- wykształcenie wyższe,
- uprawnienia do prowadzenia mediacji,
- co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu mediacji.

Powyższy skład zespołu osobowego jest zespołem podstawowym (kluczowym). Wykonawca przygotowując ofertę musi uwzględnić równie zapisy i wymagania przedstawione w części III niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5  SIWZ wraz informacjami o w/w osobach zawierającymi dane potwierdzające stawiane warunki wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami..

d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3)    dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 2 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia odrębnych oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca składający odrębne oświadczenie spełnia samodzielnie  wszystkie warunki udziału w postępowaniu) Powyższe oświadczenie winno zostać złożone w formie oryginału.

4)    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim wypadku Wykonawca  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.     Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013. Poz, 231 w sprawie     rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te     dokumenty mogą być składane:

1)    jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

a)  w pkt. 1.1.1).a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2)  jeżeli w kraju  miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2.3) stosuje się odpowiednio.

3)    dokumenty o których mowa w pkt. 2.1)a) lit.a1) powinny  być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

3.    w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

4.    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

6.    Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów,  wg zasady: „spełnia - nie spełnia”.

Wadium: w niniejszym postępowaniu wadium nie jest przewidziane

Kryteria oceny ofert: - najniższa cena 100 %
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do  Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2013r

PCPR .8114.8.2013


Załącznik:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór Umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Upoważnienie
Odwołanie upoważnienia





Projekt Inwestuję w Lepszą Przyszłość jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego