Biuletyny


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Przewodnik po projekcie

GAZETA LIDERA Projektu

Projekt „Inwestuję w lepszą przyszłość"

realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu był skierowany do osób, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i są klientami PCPR w Szydłowcu. W projekcie uczestniczyła grupa 20 osób, z tego 15 to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością, a 5 to osoby usamodzielniające się, które wychowywały się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Osoby te ze względu na swoją sytuację życiową są bardziej niż inne zagrożone bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym. W swoim życiu napotykają na różnorodne problemy i bariery społeczne. Wychowankowie rodzin zastępczych i placówek wychowawczych mają obawy przed wejściem w samodzielne dorosłe życie ze względu na brak wystarczających kwalifikacji i małe szansę na zatrudnienie M w naszym powiecie. Występuje u nich również brak poczucia bezpieczeństwa materialnego i emocjonalnego oraz deficyt więzi społecznych spowodowany nienależytym wsparciem ze strony rodziny. Niewystarczające kompetencje ogranie możliwość dobrego startu życiowego. Niska samoocena oraz brak wiary we własne możliwości, talenty i siły przekłada się na mniejsze osiągnięcia zawodowe i osobiste.
Ponadto u osób niepełnosprawnych problemem jest brak integracji z lokalną społecznością jak również niedostateczna wiedza i niska świadomość pracodawców na temat problemów osób niepełnosprawnych. Postrzeganie tych osób w sposób stereotypowy jako pracowników mniej dyspozycyjnych powoduje niechęć do tworzenia dla nich miejsc pracy. Z analizy dostępnych dokumentów wynika, że osoby te nigdy nie uczestniczyły w żadnych kursach i szkoleniach, które mogłyby poprawić ich pozycję na rynku pracy. Fakty świadczą o małej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Dużą trudność sprawia im uzyskanie informacji o swoich prawach. Po części jest to związane z brakiem umiejętności poszukiwania informacji, jak i w ograniczonym dostępie do Internetu.

 


 

Przewodnik po projekcie
INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Niniejsze publikacje zostały wydane dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość”

Przewodnik - Projektu Inwestuję w lepszą Przyszłość 2014
2014

Przewodnik - Projektu Inwestuję w lepszą Przyszłość 2013
2013

Przewodnik - Projektu Inwestuję w lepszą Przyszłość 2012
2012

Przewodnik - Projektu Inwestuję w lepszą Przyszłość 2011
2011

Przewodnik - Projektu Inwestuję w lepszą Przyszłość 2010
2010

Przewodnik - Projektu Inwestuję w lepszą Przyszłość 2009
2009

Przewodnik - Projektu Inwestuję w lepszą Przyszłość 2008
2008


GAZETA LIDERA Projektu
INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Niniejsze gazety zostały wydane dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość”

Gazeta Lidera nr4
Nr 4

Gazeta Lidera nr3
Nr 3

Gazeta Lidera nr2
Nr 2

Gazeta Lidera nr1
Nr 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego