Informacje dla osób niepełnosprawnych

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

plik docUSTAWA
z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - zmiany 2002 r.

plik docUSTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie zakładów aktywności zawodowej

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

plik docUSTAWA
z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 29 stycznia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

plik docUSTAWA
z dnia 17 października 2008 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

plik docUSTAWA
z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 12 lutego 2003 r.)

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.)

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2003 r.)

plik docROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2003 r.)

plik pdfULGI TELEKOMUNIKACYJNE

 

plik pdfULGI POCZTOWE

 

plik docUSTAWA
z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego