Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Zasady przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

(opracowano na podstawie: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 14 poz. 92 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230 poz. 1694)

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; co stanowi obecnie kwotę 1622zł (na dzień 30.04.2010 r.)
  – zmienia się w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej tj. 2108zł (na dzień 30.04.2010 r.) – zmienia się w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej


W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa.


Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, wysokość oraz sposób przyznawania dofinansowania ze środków Funduszu

 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:
  1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
  2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
  3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
  4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
  5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
  6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
  7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
  8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 2. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:
  1. Wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
  2. opiekun:
   1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
   2. nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
   3. ukończył 18 lat lub
   4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 3. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 4. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 5. W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 6. W przypadku gdy centrum pomocy poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 7. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
 8. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
 9. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 10. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.
 11. Wysokości dofinansowania wynosi:
  1. 27% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 w/w ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności tj. 876zł
  2. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności tj. 811zł
  3. 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności tj. 746zł
  4. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej tj. 584zł
  5. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności tj. 584zł
  6. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
  7. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust. 1, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu zasady dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. Kombatanci i członkowie rodzin posiadający uprawnienia kombatanckie na podstawie ustawy o kombatantach i innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1991 r. Nr 17 poz. 75 z późn. zmianami) mogą z turnusów korzystać raz w roku poza wszelką kolejnością.

 

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu – starszy specjalista pracy z rodziną – p. Agnieszka Bracha działając na podstawie w/w rozporządzenia przy rozpatrywaniu wniosku ocenia:

 1. sytuację społeczną Wnioskodawcy i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
 2. stopień i rodzaj niepełnosprawności Wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez Wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu.
 3. fakt wcześniejszego niekorzystania z turnusów.
 4. stopień niepełnosprawności Wnioskodawcy.