Oferty - Wyjazd Integracyjny – wsparcie grupowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 w ramach realizowanego projektu systemowego "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na szkolenia zawodowe: Wyjazd Integracyjny – wsparcie grupowe


2. Przedmiot zamówienia: Wyjazd Integracyjny – wsparcie grupowe (wyjazd 10 dniowy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych)


3. Termin realizacji zamówienia: 1 lipca do 31 sierpnia 2011 r.


4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych zajęć rekreacyjno społecznych, termin i miejsce wykonania zadania /


5. Inne istotne warunki zamówienia:


Wymagania dotyczące wyjazdu:
atrakcyjna turystycznie miejscowość,
zakwaterowanie w pokojach max. 4 osobowych z łazienkami,
opłacenie wyżywienia na miejscu w ośrodku. Co najmniej 3 posiłki dziennie w tym obiad składający się z 2 dań,
opłacenie kosztów przejazdu,
zapewnienie bezpłatnych dodatkowych zajęć rekreacyjno sportowych i społecznych co najmniej 2 wycieczek wyjazdowych oraz 3 miejscowych wycieczek pieszych,
umożliwienie eksponowania LOGO realizowanego projektu w miejscu i czasie realizacji zadania,
ubezpieczenia uczestników,
zapewnienie posiłku w czasie zajęć, ciepły posiłek w czasie zajęć trwających powyżej 6 godzin, serwis kawowy w czasie zajęć trwających 4 godziny,
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu wyjazdu stanowiącej:
a) listę obecności uczestników ,
b) potwierdzenie udziału w dodatkowych zajęciach społecznych
c) potwierdzenie korzystania z wyżywienia, dojazdu,
d) ankietę ewaluacyjna oceniającą wyjazd,
e) dokumentacji zdjęciowej,
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu zajęć uzgodnionego z zamawiającym przed podpisaniem umowy.

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów:
KRS
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
przedstawienie kadry,
referencje,
opis przedmiotu zamówienia wg załączonego pisma.


6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Wyjazd Integracyjny – wsparcie grupowe".
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego PCPR Szydłowiec ul. Metalowa 7, pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.14

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 17 czerwca 2011 r. godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Szydłowcu.


 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego