Oferty - Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 w ramach realizowanego projektu systemowego "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na szkolenia zawodowe: Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

2. Przedmiot zamówienia: Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

3. Termin realizacji zamówienia: 1 lipca do 31 sierpnia 2011 r.

4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania /

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Wymagania dotyczące kursu:

 • przeprowadzenie co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych, realizowanych w ciągu co najmniej 5 dni.
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych,
 • opłacenie kosztów przejazdu na zajęcia,
 • umożliwienie eksponowania LOGO realizowanego projektu w miejscu i czasie prowadzenia zajęć teoretycznych,
 • Instytucja szkoląca będzie zobowiązana wszelką dokumentację opatrzyć odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrzeć informację o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przestrzegać zasad promocji Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie www.efs.gov.pl (Promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013),
 • ubezpieczenia uczestników,
 • zapewnienie posiłku w czasie zajęć, ciepły posiłek w czasie zajęć trwających powyżej 6 godzin, serwis kawowy w czasie zajęć trwających 4 godziny,

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia,
c) sprawdzenia efektów kształcenia,

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów szkolenia do dnia 31.12.2020 r.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu zajęć uzgodnionego z zamawiającym przed podpisaniem umowy.

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

 • KRS
 • zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • przedstawienie kompetencji osób szkolących,
 • referencje,
 • opis przedmiotu zamówienia wg załączonego pisma.6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych".
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego PCPR Szydłowiec ul. Metalowa 7, pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.14

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 17 czerwca 2011 r. godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Szydłowcu.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego