Oferty - usługi dotyczące aktywizacji edukacyjnej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

 

Termin składania ofert: 06 czerwca 2011 r. godz 12:00

Termin wykonania zamówienia:

od 13 do 30 czerwca 2011 r.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Formularz oferty

załącznikiem nr 1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznikiem nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

załącznikiem nr 3 do formularza oferty – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp


Opis przedmiotu zamówienia:

Szkolenie informatyczne:
1) Nazwa usługi: Szkolenie Informatyczne dla 15 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
CPV:
80533100-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego (Szkolenie informatyczne)
2) Termin realizacji: 13-30 czerwca 2011 r.
3) Czas trwania usługi – 10 dni
4) Liczba godzin szkoleń w ramach udzielonego zamówienia: Szkolenie Informatyczne przygotowuje do samodzielnej pracy na komputerze w zakresie ogólnej obsługi przeglądarki internetowej, programu pocztowego oraz edytora tekstu – 2 grupy po 40 godzin.
Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 min, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny.
5) Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu.
6) Wykonawca ubezpiecza 15 uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z pobytem na szkoleniach oraz w drodze do i z miejsca szkoleń.
7) Wykonawca zapewnia kardę z wykształceniem: informatyka, ekonomia lub zarządzanie
8) Zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe
9) Wykonawca zapewni opiekę nad uczestnikami szkoleń.
10) Wykonawca udokumentuje przebieg szkolenia w formie fotografii min 30 szt. oraz przekaże je Zamawiającemu  w formie papierowej ze szczegółowy opisem i elektronicznie.
11) Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy wyjazdu (pokoje, sale zajęciowe itp.)  poprzez umieszczenie plakatów lub naklejek informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego)
12) Wykonawca zobowiązuje się do promowania Unii Europejskiej, Kapitału Ludzkiego, Instytucji Pośredniczącej i PCPR poprzez umieszczenie na materiałach szkoleniowych, wydawanych zaświadczeniach i certyfikatach logo Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucji Pośredniczącej oraz informacji „Szkolenie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego