Szkolenie dla rodzin zastępczych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są Państwo zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, grupach wparcia. Nadmieniamy, że uczestnictwo w powyższym szkoleniu będzie brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny funkcjonowania Państwa rodziny.