Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Zaproszenie do udziału w projekcie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 20 grudnia 2017 12:04

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz SpołecznyFundacja United Way Polska wraz z partnerem Industry Personnel Services Sp. z o.o. realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, projekt Akcja Aktywizacja którego celem jest włączenie społeczne 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. mazowieckiego. Program jest realizowany  w okresie od 10.2017 r. - 08.2019 r.

Grupę docelową stanowi 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn), wśród nich:

 • osoby bezrobotne ,
 • długotrwale bezrobotne,
 • osoby zagrożone ubóstwem  lub wykluczone społecznie,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością  intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • osoby doznające wykluczenia społecznego lub zagrożone ubóstwem.

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

 1. staże zawodowe oraz stypendium stażowe,
 2. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 3. szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 4. indywidualne pośrednictwo pracy,
 5. indywidualne poradnictwo zawodowe ,
 6. indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
 7. indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 8. poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne oraz prowadzenie animacji lokalnych.

W wyniku realizacji projektu „Akcja Aktywizacja” 80 osób nabędzie kompetencje społeczne, a 108 ( 65 kobiet, 43 mężczyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe, co przyniesie długofalową wartość, nabycie wiedzy i umiejętności do wykorzystania w przyszłej pracy.
Ponadto szacujemy, że 130 osób (78 kobiet, 52 mężczyzn) rozpocznie poszukiwanie pracy a 70 osób tj. 42 kobiety oraz 28 mężczyzn zdobędzie zatrudnienie.

Wartość projektu ogółem : 2 706 782,60 zł
Wkład UE:2 165 426,08 zł
Poziom dofinansowania: 95%

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR przy ul. Metalowej 7 w Szydłowcu.


Logo Industry Personnel ServicesLogo United Way Polska

 

 

 

 

 

Twoja Szansa na lepsze jutro!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 06 grudnia 2017 18:17

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Mężczyzna z poziomicą i kluczem w ręku pokazujący kciuka do góry

Kontur osób

 

Projektem zostanie objętych
380 OSÓB

 

Jeżeli jesteś osobą niepracującą, która do tej pory nie znalazła pracy zgodnej ze swoimi ambicjami i kwalifikacjami, zapraszamy Ciebie do udziału w projekcie. Szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy oraz osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, zaburzeniami psychicznymi).

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PROWADZONY JEST NA BIEŻĄCO, AŻ DO WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC.

Więcej: Twoja Szansa na lepsze jutro!

   

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 29 listopada 2017 18:00

Pierwsza strona informatoraZapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim został opracowany „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością”, skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu lub zdrowiu. Opracowanie powstało dzięki współpracy z konsultantami wojewódzkimi oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Więcej: Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

   

zaproszenie do udziału w projekcie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 18 października 2017 12:04

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 stycznia 2017r. realizuje projekt  systemowy  „CZAS NA ZMIANY” dofinansowywany  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach: od 01.01.2017r. do 30 .11.2017r. oraz od 01.11.2017r. do 30.09.2018r.

Całkowita wartość projektu 540 973,33 w tym:

 • 432 778,66 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 108 194,67 zł - wkład własny Powiatu Szydłowieckiego 

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu „Czas na zmiany” niepracujące osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, będące w wieku aktywności zawodowej (w wieku 18-60 lat), oraz młode osoby (w wieku 15-25 lat) opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze zamieszkujące na terenie powiatu szydłowieckiego.

Projekt  oferuje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno -szkoleniowym obejmującym:

 • wsparcie rozwojowe i tutoring
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • szkolenie pierwszej pomocy
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • aktywizację społeczno-zdrowotną, w tym uczestnictwo w Klubie Lidera, arteterapię i zajęcia rehabilitacyjno-sportowe i edukacji prozdrowotnej
 • warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi
 • wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne do siedziby PCPR przy ul. Metalowej 7 w Szydłowcu w poniedziałek 6 listopada 2017 r.  o godzinie 13.00.

   

Informacja o projekcie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 18 października 2017 11:44

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„CZAS NA ZMIANY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 stycznia 2017r. realizuje projekt  systemowy  „CZAS NA ZMIANY” dofinansowywany  ze środków Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach: od 01.01.2017r. do 30 .11.2017r. oraz od 01.11.2017r. do 30.09.2018r.

Całkowita wartość projektu 540 973,33 w tym:

 • 432 778,66 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 108 194,67 zł - wkład własny Powiatu Szydłowieckiego 

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Szydłowieckiego w tym:

osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument oraz wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel i założenia projektu

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie 39 osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym 23 kobiet  i 16 mężczyzn) oraz ograniczenie 
zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie powiatu szydłowieckiego   
w okresie 01/2017 – 09/2018.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty,
 • Podniesienie umiejętności psychospołecznych,
 • Poprawa stanu psychofizycznego,
 • Integracja środowiskowa wśród uczestników i otoczenia grupy docelowej
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • Podjęcie zatrudnienia przez  min.8 uczestników

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym obejmującym:

 • diagnozę  indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 • pracę socjalną
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych mające na celu rozwój umiejętności komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzialności,  poprawy samodzielności, umiejętności budowania własnego systemu wartości, tworzenie własnej hierarchii wartości postaw i zachowań, umiejętności podejmowania decyzji
 • szkolenia pierwszej pomocy
 • aktywizację  społeczno –zdrowotną  w tym: uczestnictwo w Klubie Lidera, arteterapia i zajęcia rehabilitacyjno-sportowe i edukacji prozdrowotnej
 • warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi
 • poradnictwo (m.in. prawne, psychologiczne oraz wsparcie rozwojowe i tutoring);
 • kursy zawodowe
 • wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej. Szczegółowych informacji udzielamy w PCPR.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 6 listopada br. o godz. 13.00 w siedzibie PCPR w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.