Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu jako Partner Towarzystwa Altum realizuje projekt pod nazwą "Czas na aktywność w Powiecie Szydłowieckim"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 30 marca 2017 16:00

 

Plakat projektu Czas na aktywność w Powiecie Szydłowieckim

 

Aktywny samorząd w 2017 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 28 lutego 2017 23:06

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Więcej informacji

   

Program wyrównywania różnic między regionami III

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 15 lutego 2017 17:36

PFRON logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III lub kopiując poniży link do przeglądarki

www.pfron.org.pl

 

   

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANY ”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 01 lutego 2017 02:04

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANY ”

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie „CZAS NA ZMIANY ”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 2. Projekt w trybie pozakonkursowym „CZAS NA ZMIANY” realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

 

Więcej: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANY ”

   

„CZAS NA ZMIANY”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 03 stycznia 2017 22:12

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„CZAS NA ZMIANY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 stycznia 2017r. przystąpiło  do realizacji projektu  systemowego  „CZAS NA ZMIANY” dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.09.2018r. w dwóch edycjach od 01.01.2017r. do 30 .11.2017r. oraz od 01.11.2017r. do 30.09.2018r.

Całkowita wartość projektu 540 973,33 w tym:

 

Więcej: „CZAS NA ZMIANY”