Zarządzenie nr 4/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Wpisany przez Administrator piątek, 14 czerwca 2019 14:37

Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 14 czerwca 2019r.


w sprawie wyznaczenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego PCPR w Szydłowcu oraz art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

Zarządzam, co następuje:

§1

Dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

 

§2

Dzień 15 czerwca 2019 r. (sobota) ustala się dniem pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w wymiarze obowiązującym dnia 21 czerwca 2019 r.

 

§3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń budynku urzędu pracy oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Skan - Zarządzenie nr 4 / 2019

[PDF] - treść zarządzenia