Zarządzenie nr 1/2018 - w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia

Wpisany przez Administrator wtorek, 06 marca 2018 15:07

Drukuj


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 1764 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się następujące zasady pokrywania kosztów udostępniania lub przekształcania informacji publicznej:

  1. Koszt udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej wynoszą:
    • za 1 stronę kserokopii formatu A4 - 20gr/ brutto
    • za płytę CD 2 zł/ brutto
  2. Wyliczone koszty uiszczane są przelewem lub przekazem na konto PCPR wskazane wraz z należną kwotą w informacji przesłanej wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 1764 z późn. zm.),
  3. Brak możliwości sprzętowych wykonywania kopii o innym formacie

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania