OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Wpisany przez Administrator wtorek, 08 marca 2022 23:07

Drukuj

loga - flaga RP - Godło RP

Powiat Szydłowiecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Szydłowcu ogłasza nabór uczestników  do  resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Głównym celem Programu  jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego.

Pobyt dzienny dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 15 dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Pobyt dzienny może być realizowany w miejscu zamieszkania uczestnika lub w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 240 godzin na osobę.

Pobyt całodobowy dla 18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
i 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Opieka będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 14 dni na osobę.

Opieka całodobowa obejmować będzie w szczególności:

ü  zapewnienie wyżywienia (minimum trzy posiłki dziennie w tym ciepły obiad składający się
z dwóch dań, dostęp do ciepłych napojów – kawa, herbata – przez cały dzień)

ü  zajęcia specjalistyczne (grupowe) np. arteterapia, socjoterapia, muzykoterapia, ludoterapia, filmoterapia, choreoterapia

O zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz stan zdrowia i sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej. W pierwszej kolejności będziemy uwzględniać  potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

- ma niepełnosprawność sprzężoną (orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Metalowa 7, Szydłowiec lub pod numerem telefonu 486174714 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Dyrektor PCPR Szydłowiec
Maria Michalska

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 511 836,00 zł – Całkowita wartość zadania – 511 836,00 zł