Powiat Szydłowiecki przystąpił do Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 sierpnia 2020 17:01

Drukuj

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Szydłowiecki przystąpił do Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv; Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań w okresie epidemii.

 

W projekcie zaplanowany jest:

W Powiecie Szydłowieckim bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej oraz ich opiekunowie.

Działaniem priorytetowym jest zakup sprzętu komputerowego.

Na realizację Projektu Powiat Szydłowiecki otrzyma kwotę 102 670,00 zł.

w tym – 86 530,28 zł (84,28%) ze środków europejskich,  -16 139,72 (15,72%) współfinansowanie krajowe.

Termin realizacji zadania jest ustalony od podpisania umowy do 30 września 2020 r.

Wparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19