Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasnowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023.

W ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd” 2023 osoby uprawnione mogą korzystać z następujących form wsparcia przyczyniających się do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządusłuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (osoby ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (osoby ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

  Wnioski o dofinansowanie w MODULE I można składać od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
  W ramach MODUŁU II uczące się osoby mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
  • w szkole policealnej
  • w kolegium
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym: opłatę za naukę (czesne), dodatek do pokrycia kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Nabór wniosków w semestrze 2022/2023 trwa od 1 do 31 marca br.

Nabór wniosków ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 rozpocznie się 1 września do 10 października 2023 r.

Informacje na temat aktualnych warunków dofinansowania dotyczących m.in. wysokości dofinansowania, wymaganego udziału własnego w zakupie można uzyskać z dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku dostępnego na stronie PCPR w Szydłowcu lub na stronie PFRON.

Zapraszamy i zachęcamy osoby, które korzystają lub zamierzają skorzystać z dofinansowania w programie „Aktywny Samorząd” do składania wniosków w formie elektronicznej. Link do strony: https://sow.pfron.org.pl/. Wymagane załączniki (zaświadczenie z uczelni, oświadczenie o dochodach itd.) należy pobrać i w formie skanu dołączyć do wniosku poprzez platformę SOW. Pełna informacja na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki na temat zakładania konta oraz wypełnienie i wysłanie wniosków:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Wnioski w wersji papierowej można złożyć w PCPR w Szydłowcu.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce „Aktywny Samorząd 2023” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.