Zarządzenie nr 7/2022 - w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2022 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zarządzenie Nr 7/2022

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2022 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego PCPR w Szydłowcu oraz art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

Zarządzam , co następuje:

§1

Dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

§2

Dzień 15 października 2022 r. (sobota) ustala się dniem pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w wymiarze obowiązującym z dnia 31 października 2022 r.

§3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń budynku urzędu pracy oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.