Oferta Pracy - Psychoterapeuta

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Praca na podstawie umowy – zlecenia, planowane 12 godzin/miesiąc.

Praca w miesiącach: IV - XII

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne,

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub inne z certyfikowanymi uprawnieniami do pracy na stanowisku terapeuty uzależnień lub psychoterapeuty,

 • minimum 3 letni staż pracy na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska, pracy indywidualnej i zespołowej,

 • sumienność, terminowość, odpowiedzialność, otwartość na kontakt z ludźmi.

 • mobilność

Główne obowiązki:

 • specjalistyczne poradnictwo terapeutyczne ( spotkania indywidualne
  i grupowe),

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom,

 • ustalanie działań zmierzających do zaspokojenia stwierdzonych potrzeb społecznych, psychicznych i biologicznych,

 • wspieranie w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,

 • współpraca z pracownikami PCPR, środowiskiem lokalnym  oraz innymi  instytucjami na rzecz podopiecznych,

 • prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (karty pracy),

 • wykonywanie innych poleceń dyrektora PCPROferty zawierające:

 • list motywacyjny i kwestionariusz osobowy,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,

Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.).”

 

 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:


„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” • co najmniej 2 rekomendacje.

 • Oczekiwane wynagrodzenie za 1 godzinę pracy.

należy składać osobiście lub pocztą, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu ul. Metalowa 7 kopertach z dopiskiem „Terapeuta uzależnień” lub „Psychoterapeuta” ,
w terminie do 20 marca 2012 r godz 15.30.