Program wyrównywania różnic między regionami II

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Procedury realizacji oraz załączniki

 


 

Założenia

Celem strategicznym wskazanym w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionego dokumentu wyrównywanie szans rozwojowych grup społecznych i obszarów geograficznych odbywa się głównie poprzez eliminację barier stojących na przeszkodzie zwiększania mobilności zawodowej, społecznej i przestrzennej oraz zapewniania równego dostępu do infrastruktury społecznej i technicznej mającej podstawowe znaczenie dla kształtowania konkurencyjności kraju (transportowej, edukacyjnej, zdrowia, kultury), a także dostępu do podstawowych usług publicznych.

Priorytetowymi kierunkami interwencji państwa są między innymi: rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. Cele, które powinny być osiągnięte w wyniku realizacji programu, mieszczą się w przywołanym wyżej celu strategicznym, a działania podjęte w ramach realizacji programu zgodne są z priorytetowymi kierunkami interwencji. Zgodnie z polityką regionalną państwa, środki stanowiące budżet programu w większym zakresie kierowane są do regionów słabo rozwiniętych gospodarczo i społecznie. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może (poza algorytmem) przekazywać środki realizatorom programu – jednostkom samorządu powiatowego, przy czym największe wsparcie kierować do powiatów, leżących w podregionach o najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego lub do samorządów wojewódzkich, na których terenie takie powiaty będą się znajdowały. Środki te będą wykorzystywane na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i w zakładach opieki zdrowotnej, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, aktywizację zawodową tych osób a także zostaną przeznaczone na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Program przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. W programie przewidziana jest możliwość ustalania terminów wdrażania realizacji poszczególnych obszarów programu w zależności od możliwości finansowych PFRON i występujących w poszczególnych obszarach potrzeb. Realizacja programu będzie szczegółowo monitorowana i podlegać będzie ewaluacji.

I. Nazwa programu

Program wyrównywania różnic między regionami II.

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego realizowany jest projekt;
 2. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 3. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 4. obiekcie służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, w którym udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez podmiot leczniczy prowadzony (zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) przez:
  1. organizację pozarządową,
  2. jednostkę samorządu terytorialnego,
  3. uczelnię medyczną,
  4. jednostkę administracji rządowej,
  5. instytut badawczy;
 5. organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, fundacje, związki oraz izby, tworzone na podstawie odrębnych przepisów a także osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia – działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności – tworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 6. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 7. placówce edukacyjnej – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):
  1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
  2. szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  3. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  4. szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
  5. szkoły artystyczne,
  6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  7. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
  8. bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,
  9. placówki oświatowo-wychowawcze,
  10. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

   do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;
 8. PKB na jednego mieszkańca podregionu – należy przez to rozumieć średnią wartość produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca podregionu, ogłaszaną przez prezesa GUS w obwieszczeniu w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca wydanym na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188, z późn. zm.) i obowiązującym w dniu ustalenia warunków brzegowych, o których mowa w rozdziale XI ust. 3 programu;
 9. pomocy de minimis - należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006);
 10. programie – należy przez to rozumieć „Program wyrównywania różnic między regionami II”;
 11. projekcie – należy przez to rozumieć zespół zorganizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych zmierzających do realizacji celów programu, obejmujący:
  1. analizę stanu rzeczywistego, z której wynikać będzie konieczność podjęcia działań opisanych w projekcie,
  2. terytorialny i rzeczowy zakres projektu,
  3. działania mające na celu zmianę stanu istniejącego,
  4. przewidywane rezultaty projektu,
  5. harmonogram realizacji projektu,
  6. budżet projektu z uwzględnieniem kosztów kwalifikowalnych,
  7. inne informacje dotyczące projektu;
 12. realizatorze programu – należy przez to rozumieć jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z PFRON umowę na realizację programu:
  1. samorządy wojewódzkie, w przypadku obszaru A,
  2. samorządy powiatowe, w przypadku obszarów B, C, D, F i G oraz Oddziały terenowe PFRON, w przypadku obszaru E programu;
 13. rozporządzeniu o algorytmie – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.);
 14. samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć wojewódzki program dotyczący wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu lub wojewódzki program pomocy, w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych lub wojewódzką strategię rozwoju społecznego lub powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych lub strategię rozwoju powiatu;
 15. spółdzielni socjalnej osób prawnych – należy przez to rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z:
  1. innym powiatem lub gminą,
  2. inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;
 16. stopie bezrobocia – należy przez to rozumieć stopę bezrobocia według województw, podregionów i powiatów na koniec II kwartału roku poprzedzającego rok realizacji programu publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu statystycznym „Bezrobocie rejestrowane”;
 17. urzędach - należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego będące jego własnością, w których obsługiwani są mieszkańcy powiatu, w tym osoby niepełnosprawne;
 18. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 19. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 20. wystąpieniu – należy przez to rozumieć wystąpienie jednostki samorządu terytorialnego do PFRON o przystąpienie do realizacji programu;
 21. zadaniu ustawowym powiatu dotyczącym aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć:
  1. wsparcie osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w zakresie usług i instrumentów rynku pracy,
  2. dotację dla osób fizycznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  3. dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
  4. zwrot kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  5. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
  6. zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy,
  7. finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
  8. refundację kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych,

   realizowanych odpowiednio z postanowieniami art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 22. zakładzie opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy taki jak: szpital, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum stacjonarne, przychodnię, ośrodek zdrowia, poradnię oraz ambulatorium, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. ), które w roku złożenia projektu mają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie powszechnie dostępnych dla osób ubezpieczonych świadczeń zdrowotnych, prowadzące działalność w obiekcie, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub dla których organem założycielskim jest, a w przypadku podmiotów leczniczych będących spółkami prawa handlowego, w których większościowe udziały ma:
  1. organizacja pozarządowa,
  2. jednostka samorządu terytorialnego,
  3. uczelnia medyczna,
  4. jednostka administracji rządowej,
  5. instytut badawczy.

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

IV. Cele programu

 1. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 2. Celami operacyjnymi programu są:
  1. poprawa wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  2. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej,
  3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych,
  4. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne,
  6. poprawa dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
  7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 3. Do oceny skuteczności działania programu, przyjmuje się następujące, coroczne wskaźniki produktu:
  1. co najmniej 120 obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych zostanie wyposażonych w sprzęt rehabilitacyjny,
  2. co najmniej w 400 obiektach będących urzędami, placówkami edukacyjnymi lub zakładami opieki zdrowotnej zostaną usunięte bariery architektoniczne,
  3. wzrost liczby spółdzielni socjalnych osób prawnych prowadzących działalność na terenie podregionów uprawnionych do uczestnictwa w programie,
  4. co najmniej 150 mikrobusów i 50 autobusów zacznie zaspokajać potrzeby transportowe osób niepełnosprawnych,
  5. zapewnienie przez PFRON środków na wymagany wkład własny beneficjentów w co najmniej 10 projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  6. co najmniej w jednym powiecie, na terenie którego brak było warsztatu terapii zajęciowej taki warsztat powstanie,
  7. wzrost w powiatach uprawnionych do uczestnictwa w programie wydatkowania środków algorytmu na zadania dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

V. Zasięg i okres realizacji programu

 1. Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 2. Program realizowany jest na terenie jednostek samorządu terytorialnego spełniających warunki, o których mowa w rozdziale VII programu.

 

VI. Adresaci programu

Beneficjentami programu mogą być dla:

 1. Obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:
  1. organizacje pozarządowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. uczelnie medyczne,
  4. zakłady opieki zdrowotnej,
 2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,
 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. organizacje pozarządowe,
  2. gminy i powiaty,
  3. spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

 1. Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:
  1. obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  2. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. obszaru D – na likwidację barier transportowych,
  5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  6. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
  7. obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 2. Pomoc udzielana przez realizatorów programu, o których mowa w rozdziale IX programu, może być skierowana do podmiotów, o których mowa w rozdziale VI programu, spełniających warunki uczestnictwa w programie wymienione w ust. 5, które realizują dofinansowywane projekty, w ramach obszarów, o których mowa w ust. 1, na terenach jednostek samorządu terytorialnego spełniających warunki zawarte w ust. 4.
 3. Pomoc dla przedsiębiorców jest udzielana w ramach zasady de minimis.
 4. Warunki przystąpienia do programu:
  1. obszar A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny):
   1. realizator programu (samorząd wojewódzki) udokumentuje potrzebę wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny oraz złoży oświadczenie o zgodności projektu z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
   2. wyposażenie obiektu planowane jest na terenie powiatu należącego do podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, lub w powiecie, na terenie którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
  2. obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania):
   1. realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej lub urzędach lub placówkach edukacyjnych, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
   2. likwidacja barier planowana jest na terenie powiatu należącego do podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, lub w powiecie na terenie którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
  3. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych):
   1. realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi i udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych,
   2. utworzenie spółdzielni socjalnej planowane jest na terenie powiatu należącego do podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, lub w powiecie, na terenie którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
  4. obszar D (likwidacja barier transportowych):
   1. realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier transportowych,
   2. likwidacja barier transportowych planowana jest na terenie powiatu należącego do podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, lub w powiecie na terenie którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
  5. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych):
   1. adresat pomocy zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt,
   2. realizacja projektu planowana jest na terenie powiatu należącego do podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, lub w powiecie na terenie którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
  6. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej,
  7. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych):
   1. realizator programu (samorząd powiatowy), zgłosi potrzebę otrzymania poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących wyłącznie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
   2. realizacja zadań planowana jest na terenie powiatu należącego do podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, lub w powiecie na terenie którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju.
 5. Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
  1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
  2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
 6. Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć z zastrzeżeniem ust. 7:
  1. w przypadku obszaru A, B, C – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
  2. w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
  3. w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
  4. w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
  5. w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
 7. W powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, wysokość środków, o których mowa w ust. 6, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku obszarów A, B, C, D i G natomiast o 10 punktów procentowych w przypadku obszaru E programu, z zastrzeżeniem, iż zwiększenie intensywności pomocy nie dotyczy realizacji projektów z obszaru B programu polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach.
 8. Wysokość środków przekazanych realizatorowi programu nie może przekroczyć sumy kwot przeznaczonych na realizację planowanych projektów, których wysokość została wyznaczona zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 6 i 7.
 9. Środki stanowiące wkład własny beneficjentów bądź realizatorów programu, nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

VIII. Formy i zakres pomocy

 1. Ze środków PFRON może być udzielana pomoc w formie dofinansowania projektów realizowanych w ramach obszarów, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 programu.
 2. Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:
  1. obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  4. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
  5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),
  7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

IX. Tryb postępowania

 1. Realizatorem programu są jednostki samorządu terytorialnego, które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie i będą postępowały zgodnie z trybem określonym w procedurach realizacji programu:
  1. samorządy wojewódzkie, w przypadku obszaru A,
  2. samorządy powiatowe, w przypadku obszarów B, C, D, F i G oraz Oddziały terenowe PFRON, w przypadku obszaru E programu.
 2. Beneficjenci pomocy składają projekty do realizatora programu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku, gdy beneficjent pomocy jest jednocześnie realizatorem programu oraz w przypadku obszaru E programu, projekty składane są bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.
 4. PFRON przesyła do samorządów wojewódzkich i powiatowych zaproszenie do uczestnictwa w programie, zgodnie z trybem określonym w procedurach realizacji programu.
 5. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
 6. PFRON zapewni dostępność programu oraz procedur realizacji programu poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Funduszu.

X. Finansowanie realizacji programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. Koszty obsługi przez samorząd powiatowy i wojewódzki projektów realizowanych w ramach programu pokrywane są ze środków PFRON do wysokości 2,5% środków wykorzystanych przez ten samorząd z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Ze środków PFRON nie są pokrywane koszty obsługi projektów własnych samorządu powiatowego lub wojewódzkiego.
 5. Na przeprowadzenie ewaluacji programu przeznacza się rocznie nie więcej niż 0,5% środków przewidzianych na realizację programu w danym roku.
 6. Zasady korzystania ze środków przeznaczonych na obsługę i ewaluację wskazane zostaną w procedurach realizacji programu.

XI. Zadania realizatorów programu

 1. Zarząd PFRON, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych PFRON, podejmuje decyzje o terminach rozpoczęcia realizacji poszczególnych obszarów programu.
 2. Biuro PFRON podejmuje decyzje o podziale środków przeznaczonych na realizację programu na poszczególne obszary programu.
 3. Do końca grudnia roku poprzedzającego każdy rok realizacji programu, Zarząd PFRON przygotowuje i zatwierdza dokument wyznaczający kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w danym roku. Kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w danym roku mogą być modyfikowane przez Zarząd PFRON.
 4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
  1. wskazanie obszarów programu, które będą realizowane w danym roku,
  2. warunki brzegowe uczestnictwa w programie obowiązujące w danym roku, zawierające się w warunkach wskazanych w rozdziale VII ust. 4 programu (które dotyczą całego okresu realizacji programu). Zarząd PFRON może ustalić dodatkowe kryteria uczestnictwa, które pozwolą na wskazanie, wśród podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w programie, tych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występują największe potrzeby oraz problemy wymagające najpilniejszego rozwiązania,
  3. wskaźniki kosztów realizacji projektu wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, przyjęte w danym roku realizacji programu, wyznaczone oddzielnie dla każdego z obszarów programu, wymienionych w ust. 5.
 5. Wskaźniki kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, równe są ilorazowi kosztu realizacji projektu, w części dofinansowywanej ze środków PFRON oraz w przypadku:
  1. obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane na sprzęcie zakupionym w ramach programu w obiekcie służącym rehabilitacji,
  2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które zostaną przyjęte w zakładach opieki zdrowotnej lub będą uczęszczać do placówek edukacyjnych,
  3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - planowanej w spółdzielni socjalnej liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  4. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
   1. liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych w pojeździe, którego zakup jest planowany z tym, że w przypadku środków transportu służących do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wskaźnik zostaje podwyższony o 15%,
    lub
   2. liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych w pojeździe, który zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych)– planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które będą korzystały z projektu,
  6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – planowanej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
  7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które skorzystają z projektu.
 6. Podstawą wyznaczania wartości granicznych wskaźników kosztów, o których mowa w ust. 5, w poszczególnych obszarach programu jest analiza kosztów realizacji programu w latach ubiegłych oraz kosztów przedsięwzięć finansowanych ze środków PFRON przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem o algorytmie.
 7. Decyzje o wyborze jednostek samorządu terytorialnego realizujących program oraz o wysokości środków przekazanych do dyspozycji realizatorów programu podejmuje Biuro PFRON, zgodnie z procedurami realizacji programu.
 8. Podejmując decyzje o której mowa w ust. 7 Biuro PFRON bierze pod uwagę, w szczególności:
  1. zgodność z warunkami brzegowymi, o których mowa w ust. 4 pkt 2,
  2. ocenę samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmującego projekty realizowane między innymi ze środków PFRON, pod względem spełnienia zasady zgodności projektów zgłoszonych do programu z celami założonymi w samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocenę projektów zgłoszonych w wystąpieniu jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu, pod względem:
   1. przewidywanej efektywności projektów,
   2. przewidywanej skuteczności projektów,
   3. przewidywanej trwałości efektów projektów,
   4. zgodności projektów z zasadą zrównoważonego rozwoju,
   5. zgodności projektów z zasadą zapewnienia równości szans,
   6. planowanego zakresu oddziaływania skutków osiągniętych w wyniku realizacji projektów,
   7. koncentracji środków, pod względem rozwiązywania najistotniejszych problemów,
  4. opinię społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, utworzonych w jednostkach samorządu terytorialnego, dotyczącą zgłoszonych projektów.
 9. Procedury realizacji programu, zawierające tryb składania wystąpień jednostek samorządu terytorialnego o realizację programu, tryb podejmowania decyzji o przystąpieniu jednostek samorządu terytorialnego do realizacji programu oraz szczegółowe zasady monitorowania i ewaluacji programu, przygotowuje i zatwierdza Zarząd PFRON.
 10. W oparciu o wyniki przeprowadzanej ewaluacji programu Zarząd PFRON może przedstawić Radzie Nadzorczej PFRON projekt modyfikacji programu.
 11. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach programu przekazywane są realizatorom programu, w podziale na obszary, o których mowa w rozdziale VII programu ust. 1.
 12. Decyzje o wyborze, dofinansowaniu i rozliczeniu projektów beneficjentów programu podejmują realizatorzy programu, zgodnie z zasadami zawartymi w procedurach realizacji programu.
 13. W przypadku, gdy środki finansowe PFRON przekazane na realizację programu w danym województwie są niewystarczające, pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania w danym obszarze wsparcia mają projekty podmiotów realizujących zadania na terenie powiatów, które otrzymały z PFRON w latach ubiegłych najniższą w przeliczeniu na jednego mieszkańca pomoc na realizację działań wyrównujących różnice między regionami w danym obszarze.
 14. Zarząd PFRON podejmując decyzję w sprawie wyboru obszarów programu, które będą realizowane w danym roku, może także wskazać:
  1. dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów,
  2. inne niż wymienione w ust. 13, preferencje przysługujące w trakcie rozpatrywania projektów podmiotów realizujących zadania.

  źródło dokumentu: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/1611/Program_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami_II__2013.html