OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wpisany przez Administrator środa, 22 kwietnia 2015 16:13

Drukuj

 

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko.
Numer ogłoszenia: 57267 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 6174713, faks 48 6174713.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko. 2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty adaptacyjne (zewnętrzne i wewnętrzne), stolarkę i ślusarkę oraz instalacyjne (elektryczne, sanitarne, kanalizacyjne i modernizacja instalacji co i ogrzewania). 1) roboty rozbiórkowe : - demontaż okien, - demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, - wykucie otworu drzwiowego, - powiększenie istniejących otworów okiennych w pom. zaplecza kaplicy, - usunięcie starych powłok malarskich ze ścian we wszystkich pomieszczeniach - usunięcie starych powłok malarskich z sufitów w pom. gdzie nie przewiduje się sufitu podwieszanego wys. 3,20 m - zerwanie istniejących posadzek z gresu i terakoty wraz z cokolikami i oczyszczenie z wyrównaniem podłoża w pom. kaplicy, zaplecza kaplicy, korytarzu i łazience (wg rys. inwentaryzacji), - wyburzenie ścianki z cegły w łazience, - skucie płytek ceramicznych ze ścian w łazience, - demontaż urządzeń sanitarnych w łazience, - demontaż grzejników, - demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 2) roboty adaptacyjne: a) roboty zewnętrzne: - przełożenie kostki brukowej przed wejściem do budynku ze spadkiem w kierunku kratek ściekowych, - ocieplenie ścian projektowanych( zamurowań) styropianem gr 15 cm, - wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na zamurowanych fragmentach ściany zewnętrznej - malowanie tynku mineralnego farbą akrylową w kolorze białym, - parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynk. powlekanej w kolorze białym, b) roboty wewnętrzne: - zamurowanie części otworów okiennych wg. rys elewacji i otworu drzwiowego w ścianach zewnętrznych, - wykonanie nadproża z 2 dwuteowników 140 dł. 130 cm skręconych śrubami M-10 szt. 2 dla otworu drzwiowego szer. 90 cm wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej, - uzupełnienie oraz wykonanie nowych tynków cem-wap kat. III, - wykonanie wylewki samopoziomującej, - położenie posadzki z wykładziny wielowarstwowej z tworzywa np. Gamrat, drukowanej we wzór deski podłogowej gr. 2 mm(wg rys. rzutu), - montaż listew przypodłogowych z PCV, - ułożenie posadzki z glazury antypoślizgowej o klasie twardości VII w łazience i pom. gospodarczym, - zamiast kabiny prysznicowej i brodzika trzeba wydzielić miejsce na podłodze łazienki( wg. rys.). Posadzkę wymodelować ze spadkiem 1% w kierunku odpływu w poziomie posadzki. - wykonanie sufitu podwieszonego z płyt g-k na ruszcie systemowym w pomieszczeniach o proj. wys. 2,80 m, - wykonanie obudowy z płyt gk na drzwiach do kotłowni wg rys. parteru, - montaż z ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, - montaż okien z profili pięciokomorowych pcv w kolorze białym, - parapety wewnętrzne z pcv w kolorze białym, - malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych, - malowanie lamperii w korytarzu i holu farbą olejną matową do wys. 1,50 m, - montaż narożników aluminiowych na krawędziach otworów drzwiowych dł.1,5 m, - wykonanie instalacji wod-kan w projektowanej łazience oraz aneksie kuchennym w nawiązaniu do istniejącej instalacji, - ułożenie płytek ceramicznych 15x 15 cm do wysokości 2 m na ścianach w łazience , pom. porządkowym; w aneksie kuchennym ułożyć pas glazury nad blatem kuchennym, - montaż urządzeń umywalka i muszla klozetowa, montaż mocowania do zasłony prysznicowej oraz uchwytów dla niepełnosprawnych, - montaż grzejników stalowych, panelowych c.o. we wszystkich pomieszczeniach do istniejącej instalacji wraz z wykonaniem niezbędnej do podłączenia instalacji, - montaż zlewozmywaka, okapu i pozostałych urządzeń w aneksie kuchennym, - montaż nowych opraw oświetleniowych rastrowych 2x40 W wraz z wykonaniem instalacji, - podłączenie kuchni elektrycznej do istniejącego gniazda. 3) stolarka i ślusarka: - drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe z profili al. z wkładką termiczną w kolorze białym szer. 150 cm szt. 1, - drzwi do wiatrołapu aluminiowe bez wkładki termicznej, dwuskrzydłowe w kolorze białym, - drzwi wewnętrzne typowe, płycinowe pełne, w łazience z otworami wentylacyjnymi szer.80cm szt 4, szer. 90 szt.3 w tym jedne łazienkowe, - okna z pięciokomorowych profili pcv w kolorze białym, szklone szybami zespolonymi współczynnik U= 1,3 W/(m²*K): rozwierno- uchylne 80x170cm- szt 3, rozwierno- uchylne 40x 65cm szt.3, witryna 40x90cm szt.3, Okna powinny być zaopatrzone w nawietrzniki sterowane ręcznie. 4) instalacje: - instalacja elektryczna- zasilana z istniejącego złącza, Roboty elektryczne będą polegały na wymianie istn. opraw na lampy z odbłyśnikiem rastrowym 2x40W we wszystkich pomieszczeniach, przeniesieniu istn. gniazd wtykowych oraz montażu trzech włączników w łazience, kuchni i pokoju 3-osobowym oraz dwóch gniazd wtykowych 2 biegunowych z uziemieniem (rozbudowa istn. instalacji). W łazience należy zastosować gniazdo wtykowe i włącznik bryzgoszczelne. Ponadto w kanale wentylacyjnym oprócz kratki wentylacyjnej zamontować wentylator wyciągowy sprzężony z wyłącznikiem światła. W projektowanej kuchni wymienić ist. gniazdo siłowe na bryzgoszczelne. - instalacja zimnej wody zasilana z istniejącego pionu wodociągowego, - instalacja kanalizacyjna -odprowadzenie ścieków do istniejącej instalacji, - ogrzewanie c.o.- modernizacja istn. instalacji i wymiana istn. grzejników oraz podłączenie do istniejącej instalacji, - ciepła woda użytkowa - rozbudowa istniejącej instalacji. Szczegółowy zakres robót określa projekt zamienny do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania wraz z rzutem przyziemia oraz przedmiarem robót stanowiący załączniki Nr 3 i 4 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.00.00-1, 45.26.25.22-6, 45.44.21.00-8, 45.43.10.00-5, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.53.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników: 1) wypełniony formularz ofertowy(załącznik Nr 1 do siwz), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.). - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 4. Zamawiający może naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w odniesieniu do: 1. terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w punkcie IV SIWZ oraz § 3 ust.3 wzoru umowy, wyłącznie gdy: a) konieczność wykonywania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wartość rozwiązań podstawowych, dokonania zamiany kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; b) konieczności zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 2. Z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidzialne zmiany organizacyjne). 3. Zmian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Metalowa 7 26 - 500 Szydłowiec Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2015 godzina 14:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Metalowa 7 26 - 500 Szydłowiec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) SIWZ

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Załącznik Nr 3 do SIWZ

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Załącznik Nr 4 do SIWZ

 


 

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia