Aktywny Samorząd 2012

AKTYWNY SAMORZĄD Rozpoczęto przyjmowanie wniosków.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 04 września 2012 07:43


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

AKTYWNY SAMORZĄD Rozpoczęto przyjmowanie wniosków.
Niepełnosprawni mieszkańcy Szydłowca otrzymają wsparcie finansowe, dzięki pilotażowemu programowi "Aktywny Samorząd". W dniu wczorajszym tj. 03.09.2012r. podpisano stosowną umowę. Właśnie rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie.

Więcej: AKTYWNY SAMORZĄD Rozpoczęto przyjmowanie wniosków.

 

Aktywny Samorzad 2012

PFRON

Informacje Uzupełniające

Załączniki

Informacja dla wnioskodawców programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w roku 2012.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2012 roku:
  a.1) obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  a.2) obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  a.3) obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
  a.4) obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń bjrajlowskich,
  a.5) obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
  a.6) obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  a.7) obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  a.8) obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  a.9) obszar F -pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi, w przypadku:
  1) obszaru A - 5.000 zł,
  2) obszaru B1 - 5.000 zł,
  3) obszaru B2 - 5.000 zł,
  4) obszaru B3 - 12.000 zł,
  5) obszaru B4:
  a) dla osoby głuchoniewidomej - 1.500 zł,
  b) dla pozostałych adresatów obszaru - 1.000 zł,
  6) obszaru C - 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:
  a) zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,
  b) celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,
  7) obszaru D - 3.000 zł,
  8) obszaru E:
  a) dla kosztów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
  b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z , wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł,
  9) obszaru F -200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku - za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.
 3. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach obszarów: A, B1, B2, B3, C, E i F. Wynosi w przypadku:
  1) zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A) - 15% ceny brutto zakupu/usługi,
  2) specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B1) - 10% ceny brutto zakupu,
  3) urządzeń lektorskich (obszar B2) - 10% ceny brutto zakupu,
  4) urządzeń brajlowskich (obszar B3) - 5% ceny brutto zakupu,
  5) wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C) - 10% ceny brutto zakupu,
  6) kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) - 25% ceny brutto zakupu/usługi,
  7) opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F) - 15% kosztów tej opłaty.
 4. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:
  1) obszaru A - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
  a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  b) dysfunkcję narządu ruchu która jest przyczyną niepenosprawności,
  2) obszaru B1 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
  a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  b) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
  3) obszaru B2 i B3 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
  a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  b) dysfunkcję narządu wzroku,
  4) obszaru B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2, B3.
  5) obszaru C:
  a) posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  b) nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  6) obszaru D - posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  7) obszaru E - jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  8) obszaru F - jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.

  • Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.
  • Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
   1. w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,
   2. w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu. Osoby mające orzeczenie bez wskazania przyczyny muszą dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty o specjalności związanej z rodzajem niepełnosprawności
    • o uszkodzeniu narządu wzroku z którego treści wynika, że mają obniżoną ostrość wzroku (w korekcji) w oku sprawniejszym w granicach 0,06 - 0,1 lub/i zwężenie pola widzenia do poniżej 30 stopni, lub mówiące o tym, że utraciły wzrok albo mają ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub mają zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni. Oceniając zakres i rodzaj ograniczeń bierze się pod uwagę, czy obniżenie sprawności wzrokowej wyklucza korzystanie z podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
    • Przez dysfunkcję narządu ruchu należy rozumieć w przypadku obszaru B1 - potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych - co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii( min. Porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe, SM). Oceniając zakres i rodzaj ograniczeń bierze się pod uwagę czy obniżenie sprawności ruchowej wyklucza korzystanie ze standardowego sprzętu komputerowego.
    • W przypadku obszaru C zaświadczenie winno zawierać informacje dlaczego pacjent nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym.
    • W przypadku obszaru E zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
  Niniejszy dokument zawiera zbiór najważniejszych informacji i wymagań związanych z przygotowaniem przez Wnioskodawcę wniosku, jego złożeniem i ewentualnym uzupełnieniem, jak też jego rozpatrzeniem przez PCPR. Jest to materiał pomocniczy i nie wchodzi w skład formalnej dokumentacji programowej (dokumentami tymi są program i procedury realizacji programu "Aktywny Samorząd" wraz z załącznikami).

 

Jaki jest termin przyjmowania wniosków i gdzie należy je składać?

Wniosek można złożyć tylko w wyznaczonym terminie, tzn. od 15 lipca do dnia 30 września 2012 roku. Wniosek należy złożyć w PCPR w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec ul. Metalowa 7 lub w puncie informacyjnym w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. W przypadku niepełnoletnich adresatów programu wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny.

Przez "aktywność zawodową" należy rozumieć:

 1. zatrudnienie,
 2. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
 3. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu, przy czym w przypadkach, o których mowa w lit. b - c, rejestracja w urzędzie pracy, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie będzie uznawana za spełnienie warunku uczestnictwa w programie, z wyjątkiem:
  • sytuacji, gdy w tym okresie nastąpiło ustanie stosunku pracy a od daty ustania stosunku pracy do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
  • absolwentów - jeśli od daty ukończenia szkoły do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
  • przypadku, gdy wnioskodawca w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku przebywał na długotrwałym leczeniu (trwającym dłużej niż 3 miesiące), a od daty zakończenia leczenia do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
  • przypadku, gdy wnioskodawca aktualnie uczestniczy w kursie lub szkoleniu służącym podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w tym kursie lub szkoleniu wiązało się z koniecznością wcześniejszego wykreślenia z rejestru urzędu pracy.
  • Ww. przypadki (wyjątki) należy udokumentować przez dołączenie do wniosku odpowiednich zaświadczeń (np. potwierdzających leczenie szpitalne).

Przez "zatrudnienie" należy rozumieć:

 1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące - bez względu na wymiar czasu pracy,
 2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.),
 4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
 5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
 6. staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Jako "realizowanie obowiązku szkolnego" należy rozumieć: realizację obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


"Osobą uczącą się" jest także osoba:

 1. uczącą się w szkole ponadgimnazjalnej (tj. w publicznej lub niepublicznej zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum, szkole policealnej, trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy),
 2. będącą słuchaczem kolegium (kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych),
 3. będącą studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szkoły wyższe,
 4. będącą posiadaczem dyplomu ukończenia studiów wyższych i kształcącą sięna studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
 5. będącą uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
 6. będącą studentem uczelni zagranicznej,
 7. będącą studentem odbywającym staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,pobierającą naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym.

UWAGA! Aby uzyskać pomoc w ramach programu, muszą być spełnione wszystkie warunki uczestnictwa w programie. Warunki uczestnictwa w programie należy spełniać także w dniu zawarcia umowy dofinansowania.

Kto nie może uzyskać dofinansowania? Wnioskodawca, który nie spełnia chociaż jednego z warunków uczestnictwa w programie (wskazanych wyżej), jak też gdy:

 1. w przeszłości był stroną umowy zawartej z PFRON, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie - wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON,
 2. posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON - a więc takie, których termin zapłaty upłynął,
 3. w latach 2009 - 2011 udzielono Wnioskodawcy pomocy ze środków PFRON w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, o ile w obecnym wniosku Wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, mimo, że obowiązuje go karencja,
 4. w latach 2006 - 2011 udzielono Wnioskodawcy pomocy ze środków PFRON w zakupie urządzeń brajlowskich, o ile w obecnym wniosku Wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie urządzeń brajlowskich, mimo, że obowiązuje go karencja,
 5. ubiegający się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel w ramach programów PFRON, jeśli wcześniej zawarta z PFRON umowa (w ciągu ostatnich 10 lat - licząc od dnia złożenia wniosku w ramach programu) została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie - wykluczenie z uczestnictwa w programie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasła karencja w uzyskaniu środków PFRON na ten sam cel.
 6. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
 7. ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A - E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
 8. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy,o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
W ramach programu udzielane jest dofinansowanie kosztów:

 1. zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A),
 2. zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1),
 3. zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),
 4. zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3),
 5. szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4),
 6. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),
 7. zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku,
 8. uzyskania prawa jazdy (obszar E), w szczególności:
  1. kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:
  2. kosztów związanych z:
   • zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu,
   • dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,
 9. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku.
  1. umożliwiające sterowanie jednostką centralną komputera i/lub wprowadzanie do niej danych np. mysz, trackball, klawiatura,
  2. umożliwiające rejestrowanie i/lub przetwarzanie i/lub odtwarzanie dźwięku np. karty dźwiękowe/muzyczne, głośniki, słuchawki, mikrofony,
  3. umożliwiające rejestrowanie i/lub przetwarzanie i/lub wyświetlanie informacji graficznych emitowanych m.in. przez jednostki centralne komputerów w postaci obrazów cyfrowych np. wszelkiego rodzaju monitory komputerowe o przekątnej ekranu nie przekraczającej 24", kamery internetowe (z wyłączeniem cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer video),
  4. umożliwiające nagrywanie i/lub usuwanie i/lub odczyt informacji cyfrowych z nośników danych cyfrowych np. napędy optyczne: CD, DVD, Blu Ray, czytniki pamięci flash,
  5. umożliwiające przechowywanie danych cyfrowych np. optyczne dyski zewnętrzne, pamięci typu flash,
  6. umożliwiające przesyłanie danych cyfrowych przez przewodowe i bezprzewodowe sieci telefoniczne i/lub komputerowe np. karty sieciowe, karty fax modem, modemy, rutery, zewnętrzne adaptery Bluetooth, WI FI,
  7. służące do przenoszenia/powielania grafiki i/lub tekstu na postać druku płaskiego zamieszczanego na różnego rodzaju nośnikach (papier, folie) np. drukarki atramentowe, drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne pełniące m.in. rolę drukarki,
  8. służące do przebiegowego odczytywania m.in. grafiki, tekstu (druku, kodu paskowego itp.),  z możliwością przetworzenia do postaci danych cyfrowych np. skanery płaskie,
  9. inne urządzenia elektroniczne wyposażone w interfejs komunikacyjny, umożliwiający wymianę danych m.in. z jednostką centralną komputera np. dyktafony cyfrowe.
  1. sterowanie m.in. jednostką centralną komputera i/lub wprowadzanie do niej danych np. klawiatura brajlowska, klawiatura specjalnie skonstruowana dla potrzeb osób obciążonych dodatkowo dysfunkcją narządów ruchu, mysz pneumatyczna,
  2. przetwarzanie na mowę syntetyczną informacji m.in. generowanych przez jednostkę centralną komputera np. sprzętowe syntezatory mowy, udźwiękowione słowniki,
  3. rejestrowanie i/lub przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub na dane cyfrowe np. urządzenia lektorskie,
  4. przetworzenie grafiki i/lub tekstu, które pozwoli na jej/jego wyświetlenie w powiększeniu i/lub ze zmienną kolorystyką na różnego rodzaju monitorach, ekranach i/lub wyświetlaczach np. lupy elektroniczne, powiększalniki komputerowe, telewizyjne,
  5. rejestrowanie i/lub odtwarzanie i/lub przetwarzanie dźwięku w formacie cyfrowym  np. dyktafony, notatniki cyfrowe, przewodowe i bezprzewodowe urządzenia wzmacniające dźwięk na potrzeby osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchu i/lub mowy,
  6. poruszanie się, orientację w przestrzeni lub lokalizację, w tym urządzenia przeznaczone do nawigacji wykorzystujące m.in. system nawigacji satelitarnej GPS np. urządzenie do nawigacji GPS,
  7. umożliwiające konwersję różnego rodzaju systemów komunikowania się używanych przez osoby pełnosprawne (pismo drukowane, notacja matematyczna, nuty, mowa, grafika itp.) na wszelkiego rodzaju systemy komunikowania się dostępne dla osób niepełnosprawnych (np. pismo Braille’a, grafika wypukła, język migowy, alfabet Lorma, piktogramy, mowa itp.) oraz na odwrót np. urządzenia umożliwiające przetworzenie pisma Braille’a na pismo drukowane;
  1. zapewnienie funkcjonowania specjalistycznego sprzętu komputerowego i/lub elektronicznego i/lub brajlowskiego i/lub oprogramowania np. programy obsługujące drukarki, monitory/linijki brajlowskie,
  2. generowanie mowy syntetycznej m.in. w jednostkach centralnych komputerów i/lub w telefonach komórkowych np. programy do syntezy mowy,
  3. interpretację cyfrowych informacji graficznych generowanych m.in. przez jednostkę centralną komputera i/lub telefon komórkowy, na potrzeby programów do syntezy mowy np. programy odczytu ekranu (screen reader),
  4. powiększenie i/lub odpowiednie przetworzenie kolorystyczne obrazu wyświetlanego m.in. na monitorze jednostki centralnej komputera i/lub wyświetlaczu telefonu komórkowego np. programy powiększające,
  5. umożliwiające konwersję różnego rodzaju systemów komunikowania się używanych przez osoby pełnosprawne (pismo drukowane, notacja matematyczna, nuty, mowa, grafika itp.) na wszelkiego rodzaju systemy komunikowania się dostępne dla osób niepełnosprawnych (np. pismo Braille’a, grafika wypukła, język migowy, alfabet Lorma, piktogramy, mowa itp.) oraz na odwrót np. programy umożliwiające:
   • przetworzenie informacji z postaci cyfrowego formatu graficznego na cyfrowy format tekstowy dostępny m.in. dla urządzeń zdolnych generować syntezę mowy i/lub pismo Braille’a, np. programy rozpoznające znaki typu OCR (optical character recognition) i OBR (optical braille recognition),
   • rozpoznające mowę - przetwarzające wypowiadane słowa na ich reprezentację cyfrowego tekstu i/lub obrazu i/lub umożliwiające zdalną obsługę urządzeń elektronicznych i komputerowych przy pomocy głosu,
   • programy dokonujące konwersji zapisu cyfrowego tekstu na system Braille’a  (z uwzględnieniem ortograficznych skrótów brajlowskich) i/lub wypukłą grafikę,
   • programy dokonujące konwersji standardowego lub cyfrowego zapisu matematycznego na system Braille’a,
   • programy przetwarzające standardowy, oparty na pięciolinii i/lub cyfrowy zapis nut na system Braille’a;
  1. przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na pismo Braille’a i/lub na formę wypukłych rysunków, np. linijki brajlowskie, monitory brajlowskie, tablety wypukłe, notatniki brajlowskie,
  2. wykonywanie wydruków w piśmie Braille’a i/lub w formie rysunków wypukłych m.in. na nośnikach papierowych, foliach, papierze pęczniejącym np. drukarki brajlowskie, termograficzne.
  1. kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia),
  2. kserokopia aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
  3. kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
  4. oświadczenie wnioskodawcy dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych tj. samorząd powiatowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz dot. wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na udostępnienie danych osobowych przez Realizatora do PFRON,
  5. oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
  6. oraz w przypadkach tego wymagających:
  7. zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku;
  1. ocena wniosku pod względem formalnoprawnym (weryfikacja formalna wniosku),
  2. ocena wniosku pod względem merytorycznym (weryfikacja/ocena merytoryczna wniosku),
  3. decyzja Komisji,
  4. przygotowanie i zawarcie umowy dofinansowania.
  1. dana osoba niepełnosprawna spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w programie,
  2. wniosek został złożony w terminie,
  3. wszystkie dane zawarte we wniosku są poprawne np. te dotyczące informacji o wcześniej udzielanej pomocy ze środków PFRON,
  4. wniosek jest kompletny itp.
  1. sprawdzenie poprawności informacji zawartych, np. w specyfikacji zakupu sprzętu/oprogramowania/urządzeń,
  2. ocena realności proponowanej ceny sprzętu/oprogramowania/urządzeń,
  3. przydzielenie odpowiedniej liczby punktów dla wniosku.
  1. stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  2. W dalszej kolejności jeśli reguła zawarta w punkcie 1 nie przyniesie rozwiązania o przyznaniu dofinansowania decydować będzie wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.
  1. na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu / usługodawcy, na podstawie przedstawionej i podpisanej przez beneficjenta pomocy faktury VAT,
  2. lub
  3. co dotyczyć może wyłącznie obszarów B4, D, E i F - na wskazany rachunek bankowy beneficjenta pomocy - do rozliczenia na warunkach określonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia przekazanych środków).
 10. Wybór rodzaju ww. sprzętu/urządzeń/oprogramowania oraz sprzedawcy należy wyłącznie do Wnioskodawcy.  

  Jaki sprzęt komputerowy można zgodnie z programem uznać za podstawowy?
  Przez "podstawowy sprzęt komputerowy" należy rozumieć: nową fabrycznie jednostkę centralną komputera (w której skład wchodzą m.in.: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, twardy dysk, zasilacz, obudowa) np. komputer stacjonarny, komputer o budowie kompaktowej typu all-in-one (wszystko w jednym), komputer przenośny typu lap-top, notebook, netbook, palmtop, tablet a także nowe standardowe urządzenia i podzespoły elektroniczne, czyli urządzenia i podzespoły znajdujące się w powszechnym użytku do zastosowań zarówno amatorskich jak i profesjonalnych, ale nie będące specjalnie zaprojektowane i produkowane na potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku i/lub z innymi niepełnosprawnościami, współpracujące z ww. jednostkami centralnymi komputera i stanowiące ich uzupełnienie (z wyłączeniem telefonów komórkowych):

  Jakie oprogramowanie można zgodnie z programem uznać za podstawowe?
  Przez "podstawowe oprogramowanie" należy rozumieć: oprogramowanie, w tym również aktualizacyjne, dedykowane m.in. dla podstawowego sprzętu komputerowego, nieposiadające znamion szczególnego przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku i/lub z innymi rodzajami niepełnosprawności np. edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, słowniki, przeglądarki internetowe, encyklopedie, programy edukacyjne; 

  Jaki sprzęt komputerowy/elektroniczny można zgodnie z programem uznać za specjalistyczny?
  Przez "specjalistyczny sprzęt komputerowy i/lub elektroniczny" należy rozumieć: nowe fabrycznie elektroniczne urządzenia (z wyłączeniem telefonów komórkowych) posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku i/lub z innymi rodzajami niepełnosprawności umożliwiające:

  Jakie oprogramowanie można zgodnie z programem uznać za specjalistyczne?
  Przez "specjalistyczne oprogramowanie" należy rozumieć: oprogramowanie, w tym również aktualizacyjne, posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku i/lub z innymi rodzajami niepełnosprawności umożliwiające:

  Jakie urządzenia można zgodnie z programem uznać za brajlowskie?
  Przez "urządzenia brajlowskie" należy rozumieć: nowe fabrycznie elektroniczne urządzenia posiadające szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku i/lub z innymi rodzajami niepełnosprawności umożliwiające:

  Jakie urządzenia można zgodnie z programem uznać za lektorskie?
  Przez urządzenia lektorskie należy rozumieć samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia nie posiadające znamion podstawowego sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania, które to urządzenia posiadają szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku poprzez umożliwienie rejestrowania i/lub przetwarzania grafiki i/ lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub dane cyfrowe.
  Przed przekazaniem środków przez PFRON Wnioskodawca jest zobowiązany uiścić udział własny w zakupie. Jeśli suma wyliczonego przez PFRON minimalnego udziału własnego i kwoty dofinansowania jest mniejsza niż cena brutto zakupu - Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej różnicy między ceną brutto, a kwotą dofinansowania. Uzyskane środki są środkami publicznymi, w związku z czym podlegają szczególnej kontroli.

  Formularze wniosków
  Przed złożeniem wniosku należy zgromadzić wszystkie wymagane załączniki oraz wypełnić wszystkie pola formularza wniosku i zadbać, aby wniosek zawierał wszelkie wymagane informacje.
  W formularzu wniosku zawarte są informacje ułatwiające jego sporządzenie, dlatego warto się z nimi zapoznać przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku.
  Podstawą decyzji o przyznaniu przez PCPR dofinansowania jest wyłącznie wniosek sporządzony przez Wnioskodawcę na formularzu aktualnym dla bieżącego naboru wniosków o dofinansowanie.
  Formularze wniosku dostępne są na witrynie internetowej PCPR. Druki wniosków można również uzyskać w siedzibie PCPR.

  Do wniosku o dofinansowanie muszą być dołączone następujące załączniki:
  pozostałe, ewentualnie wymagane załączniki, określa Realizator.

  Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności - pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze środków PFRON ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.

  Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Realizatora informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.

  UWAGA!
  Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania!
  Prawidłowo sporządzony wniosek przyśpiesza proces rozpatrywania wniosków!
  Wnioski kompletne w dniu przyjęcia uzyskują dodatkowe punkty!
  Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.
  PCPR nie zwraca Wnioskodawcy ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem wniosku. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do Wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną.

  Jakie są etapy rozpatrywania wniosków?
  Proces rozpatrywania przez PCPR wniosków składa się z następujących etapów:
  Wszystkie wnioski poddawane są tej samej procedurze rozpatrywania, według takich samych kryteriów.
  W przypadku wniosków, w trakcie oceny których nasuwają się wątpliwości co do możliwości ich pozytywnej weryfikacji pod względem kryteriów dotyczących rodzaju niepełnosprawności lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, w celu ich rzetelnej oceny Komisja może wezwać Wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa na posiedzenie Komisji celem ustalenia/potwierdzenia stanu faktycznego, związanego z zakresem dysfunkcji narządu wzroku/słuchu i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta we wnioskowany przedmiot dofinansowania. Nieuzasadniona odmowa stawiennictwa stanowi podstawę do negatywnej opinii Komisji. Za usprawiedliwienie nieobecności można uznać wyłącznie udokumentowane zdarzenia uniemożliwiające osobiste stawiennictwo przed Komisją (np. zwolnienie lekarskie lub pobyt w szpitalu lub inne udokumentowane zdarzenie losowe). PFRON nie refunduje kosztów przejazdów Wnioskodawcy i/lub jego podopiecznego, związanych ze stawiennictwem na posiedzenie Komisji .
  Powyższe rozwiązanie pozwoli na ograniczenie wyeliminowanie ryzyka dokonania przez PCPR błędnej oceny potrzeb zgłoszonych przez Wnioskodawcę lub wydatkowania środków publicznych w nadmiernej wysokości.

  Weryfikacja formalna i uzupełnianie wniosków
  Na tym etapie sprawdza się m.in. czy:
  PCPR może wskazać tylko jednorazowy termin na uzupełnienie wniosku. Prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną.

  Ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów lub brakujących załączników do wniosku należy dostarczyć niezwłocznie - w wyznaczonym terminie.
  UWAGA!
  Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie, są weryfikowane negatywnie pod względem formalnym i podlegają archiwizacji bez dalszej oceny (merytorycznej). Negatywna weryfikacja formalna jest równoznaczna z wykluczeniem z uczestnictwa w programie. PCPR informuje pisemnie Wnioskodawcę o wynikach weryfikacji formalnej wniosku. 

  Ocena merytoryczna wniosku
  Do oceny merytoryczne przekazuje się wyłącznie te wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. tym etapie odbywa się m.in.:
  Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na tę część wniosku i staranne wypełnienie odpowiednich informacji i załączników, gdyż będzie to miało bezpośredni wpływ na liczbę przydzielonych punktów. Im większą liczbę punktów otrzyma Wnioskodawca, tym będzie miał większe szanse na przyznanie mu dofinansowania. 

  Podejmowanie i realizacja decyzji
  Kolejność realizacji wniosków będzie wynikała z listy rankingowej wniosków utworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym.
  W sytuacji gdy limit środków finansowych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną sumą punktów o przyznaniu dofinansowania decyduje:
  Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej i jej wysokości podejmuje Dyrektor PCPR po otrzymaniu oceny Komisji.

  UWAGA! Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie!

  PCPR powiadomi Wnioskodawcę pisemnie o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku decyzji odmownej.
  W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, PCPR poinformuje o miejscu i terminie podpisania umowy oraz o wymaganych dokumentach przy podpisywaniu umowy.
  Przekazanie przyznanych środków finansowych następuje:
  Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy, należy wyłącznie do beneficjenta pomocy.
  Umowa dofinansowania jest realizowana po udokumentowaniu wniesienia przez Wnioskodawcę wymaganej części udziału własnego.
  W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego w danym roku dofinansowania w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco przez Wnioskodawcę i opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową.  
  Wnioskodawca przed podpisaniem umowy powinien dokładnie zapoznać się z jej zapisami, warunkami, zobowiązaniami.


   

Iinformacje uzupełniające

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 21 września 2012 14:29

2012_WRP_3384_lektorskie_brajlowskie_N_C-1

   

Załączniki - Aktywny Samorząd 2012 (Pobieranie nieaktywne)

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 stycznia 2013 14:13

Aby pobrać najnowsze druki kliknij tutaj.

plik pdf Oświadczenie o dochodach
plik pdf Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych
plik pdf Wniosek obszar A - pełnoletnie
plik pdf Wniosek obszar A - podopieczny
plik pdf Wniosek obszar B - pełnoletnie
plik pdf Wniosek obszar B - podopieczny
plik pdf Wniosek obszar C - pełnoletnie
plik pdf Wniosek obszar C - podopieczny
plik pdf Wniosek obszar D - pełnoletnie
plik pdf Wniosek obszar D - podopieczny
plik pdf Wniosek obszar E - pelnoletnie-3
plik pdf Wniosek obszar F - pelnoletni-1
plik pdf Wniosek obszar F - pelnoletni-3
plik pdf Zaświadczenie lekarskie Obszar A-1
plik pdf Zaświadczenie lekarskie Obszar B1
plik pdf Zaświadczenie lekarskie Obszar B2-B4
plik pdf Zaświadczenie lekarskie Obszar C-1