Aktywny Samorząd 2015

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 marca 2016 00:08

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II w semestrze 2015/2016 mogą składać wnioski od dnia 1.03.2016r. do 15.04.2016r. Nabór wniosków za semestr 2016/2017 jest przewidywany w terminie od dnia 01.07.2016r. do 10.10.2016r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski od dnia 1.04.2016r. do 30.09.2016r.

Więcej: Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

Zmiany w programie Aktywny Samorząd z dnia 27-04-2015

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 28 kwietnia 2015 14:39

Zdjęcie dokumenu - Odnośnik

 

 

Zmiany w programie Aktywny Samorząd

z dnia 27-04-2015

 

 

 

 

 

Więcej: Zmiany w programie Aktywny Samorząd z dnia 27-04-2015

   

Korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 23 marca 2015 08:46

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON  z dnia 29 stycznia 2015 r.

Więcej: Korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

   

Uchwała nr 14/2014

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 05 lutego 2015 13:43

Uchwała nr 14/2014

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

z dnia 21 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3, w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2/2013 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 stycznia 2013 r. uchwala się, co następuje:

plik pdf Uchwała nr 14/2014 - format PDF

   

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 06 lutego 2015 23:57

Załącznik
do uchwały nr 13/2015
Zarządu PFRON
z dnia 29 stycznia 2015 r.


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku

 

1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015 roku:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

plik pdf Załącznik do uchwały nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r. - format PDF

   

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 05 lutego 2015 10:59

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  Przyjmowanie wniosków odbędzie się w trybie ciągłym od 02 lutego do 30 sierpnia 2015 r., z wyjątkiem Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), gdzie wnioski przyjmowane będą w dwóch etapach: od 02 lutego do 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015) oraz od 1 czerwca do 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Więcej: Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

   

Aktywny Samorząd 2015

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 04 lutego 2015 18:19

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 • Moduł I:
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 • Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.
 • Modułu II:
  - dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
  - dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 

Uwaga Studenci – moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html - zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania  (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 8-16 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.
MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy nie zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 
15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)
65% * 50% *
* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  • „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
 2. wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu,
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że  jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Przypominamy również, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

20.02.2015 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku
13.03.2015 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
30.03.2015
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego
31.05.2015 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.
30.09.2015 Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu
31.01.2016 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)
30.06.2016 
Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 

   

Załączniki - Aktywny Samorząd 2015

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 02 lutego 2015 07:59