Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu "Job Mobility"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu. „Job Mobility” – bo taki tytuł nosi projekt – skierowany jest do osób młodych, chcących zdobyć doświadczenie zawodowe poza granicami kraju.

Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych, Fundacją CEMEA del Mezzogiorno oraz z Fundacją Solidarity Tracks.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy Mobilności Ponadnarodowej.

Program mobilności ponadnarodowej to możliwość:

 • doskonalenia swoich kompetencji zawodowych podczas dwumiesięcznego stażu zagranicznego,
 • podniesienia własnych umiejętności językowych (uczestnicy/-czki projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursie języka angielskiego przed wyjazdem na zagraniczny staż),
 • rozwoju własnych kompetencji miękkich w zakresie: umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi, pewności siebie, samooceny, pracy w grupie,
 • nabycia wiedzy w aspekcie międzykulturowym – nabycia wiedzy o kraju, w którym odbędzie się staż, panujących tam zwyczajach, miejscu stażu itd.
 • profesjonalnego wsparcia po powrocie do kraju, mającego na celu integrację z rynkiem pracy lub edukacji.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a wzięciem udziału w projekcie oraz spełniasz poniższe wymagania – zgłoś się do odpowiedniego oddziału Fundacji Aktywizacja.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wiek: 18 – 35 lat,
 • miejsce zamieszkania: województwo mazowieckie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, śląskie,
 • osoby pozostające bez pracy,
 • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • osoby nie szkolące się (w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Rekrutację uczestników/-czek z województwa mazowieckiego i lubelskiego prowadzi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, natomiast z województwa opolskiego i śląskiego – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu.

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednimi Centrami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

 

Kontakt:

Centrum w Warszawie    http://www.aktywizacja.org.pl/warszawa/kontakt